Σα. Απρ 13th, 2024

Συρίγγιο Πρωκτού και Περιεδρικό Απόστημα

Κοινοποίηση ειδήσεων

Το συρίγγιοπρωκτού ή πρωκτικό συρίγγιο αποτελεί μία παθολογική επικοινωνία μεταξύ του πρωκτικού σωλήνα και του δέρματος ή άλλωνοργάνων της πυέλου.Το πρωκτικό συρίγγιο συγκαταλέγεται, ουσιαστικά, στην ευρεία κατηγορία που ονομάζεται περιεδρικόσυρίγγιο.Η διαφορά μεταξύ τους εντοπίζεται στο ότι το περιεδρικό συρίγγιο αναπτύσσεται στο τελικό τμήμα του παχέος εντέρου, το ορθό, πάνω από την οδοντωτή γραμμή, σε αντίθεση με το συρίγγιο του πρωκτού που αναπτύσσεται μόνο στον πρωκτικό σωλήνα, κάτω από την οδοντωτή γραμμή.

Πως σχηματίζεται;Το συρίγγιο του πρωκτού αποτελεί ουσιαστικά τη χρόνια μορφή ενός περιεδρικού αποστήματος.Η απόφραξη των κρυπτών των αδένων του πρωκτού, σε συνδυασμό με τα άφθονα μικρόβια της περιοχής, έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση μίας μικροβιακής φλεγμονής, η οποία ακολούθως σχηματίζει το περιεδρικόή περιπρωκτικόαπόστημα, στο δέρμα γύρω από τον πρωκτό. Το περιεδρικόαπόστημαμπορείακολούθως είτε να παροχετευθεί προς το δέρμα αυτόματα ή συνηθέστερα να υποβληθεί σε χειρουργική διάνοιξη και παροχέτευση.Σε κάθε περίπτωση, ηπαροχέτευση του περιεδρικούαποστήματος θα εγκαταλείψει ένα συρίγγιο, το περιεδρικόσυρίγγιο, δηλαδή μία παθολογική επικοινωνία, ανάμεσα στις κρύπτες του πρωκτικού σωλήνα και την περιοχή πέριξ του πρωκτού όπου εντοπιζόταν το περιεδρικό απόστημα. Που οφείλεται το Συρίγγιο Πρωκτού;Όπως προαναφέρθηκε, ηαπόφραξη των αδένωνεντός των κρυπτών του πρωκτικούσωλήνα αποτελεί το συχνότεροαίτιο σχηματισμού του περιεδρικούσυριγγίου.Διάφορα άλλα αίτια μπορούν, εντούτοις, να προκαλέσουν ένα περιπρωκτικό ή περιεδρικόσυρίγγιο, όπως:·         Η ακτινοβολία στην περιοχή του πρωκτού και του περινέου·         Οι μαιευτικέςεπιπλοκές κατά τον φυσιολογικότοκετό·         Η νόσοςCrohn·         Τα κονδυλώματα του πρωκτού·         Η λοίμωξη του πρωκτού από χλαμύδια·         Ο πλακώδηςκαρκίνος του πρωκτού·         Το HIV/AIDSΠεριεδρικό Συρίγγιο: Πόσοι Τύποι υπάρχουν;Τα περιεδρικά συρίγγια ταξινομούνται βάσει της ανατομικής σχέσης τους με τους σφιγκτήρες μυς, και συνεπώς με την ενδεχόμενη εμπλοκή τους με αυτούς, κατά το διεθνέςσύστηματαξινόμησηςκατάParks.Σύμφωνα, λοιπόν, με το σύστημα κατά Parks, διακρίνουμε4τύπουςσυριγγίουπρωκτού:·         ΤοΕνδοσφιγκτηριακό Συρίγγιο Πρωκτού (Τύπου 1)·         ΤοΔιασφιγκτηριακό Συρίγγιο Πρωκτού (Τύπου 2)·         ΤοΥπερσφιγκτηριακό Συρίγγιο Πρωκτού (Τύπου 3)·         ΤοΕξωσφιγκτηριακό Συρίγγιο Πρωκτού (Τύπου 4) Ποια είναι τα Συμπτώματα;Το συρίγγιο του πρωκτού προκαλεί, ουσιαστικά,τηνεκροήπύουείτε από το δέρμαγύρω από τονπρωκτό ή από ένα διανοιγμένο και παροχετευμένο περιεδρικό απόστημα, εκροή που επιμένει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον6εβδομάδων από την θεραπεία του περιεδρικού αποστήματος.Άλλα συμπτώματαπεριλαμβάνουν:·         Τον πόνο στην περιοχή του πρωκτού που επιδεινώνεται κατά την αφόδευση·         ΤονΚνησμό·         Την ερυθρότητα και τη θερμότητα Περιεδρικό Συρίγγιο: Ποιοι είναι η Οριστική Θεραπεία στις μέρες μας;Η οριστικήθεραπεία για το συρίγγιοπρωκτούέχει θέση όταν η φλεγμονή του συριγγίου έχει υποχωρήσει πλήρως, και στοχεύει στην οριστική εκρίζωση του συριγγίου.Στη σημερινή εποχή υπάρχουν διάφορες μορφέςοριστικήςθεραπείας για το συρίγγιο του πρωκτού, με κάθε τεχνική να χαρακτηρίζεται από τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.Η οριστικήθεραπεία για το συρίγγιοπρωκτού με Laserαποτελεί την πλέον σύγχρονη, ασφαλή, ανώδυνη και αναίμακτη μορφή θεραπείας. Το Laserεισέρχεται εντός του συριγγίου και ακολούθως προκαλεί τον καυτηριασμό και την απόφραξη τουσυριγγίουκαιτωνστομίων του.Η αποφυγήτραυματισμού των σφιγκτήρωνμυών κατά τη θεραπεία του πρωκτικούσυριγγίου με Laserαποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής. Τα πλεονεκτήματα της θεραπείας με Laser, ωστόσο, δεν περιορίζονται μόνο στηνπροστασία των σφιγκτήρων μυών, αλλά επιπρόσθετα περιλαμβάνουν:·         Την άμεση και ανώδυνηανάρρωση των ασθενών·         Την αποφυγήδιανυκτέρευσης στην κλινική·         Την άμεσηεπιστροφή των ασθενών στην οικία τους και την εργασία τους·         Την αποφυγήμετεγχειρητικώναλλαγών του τραύματος·         Την οριστικήθεραπεία για το συρίγγιοπρωκτού σε προσιτόκόστος.