Πα. Ιούν 14th, 2024

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων στις 26 Φεβρουαρίου 2020

Κοινοποίηση ειδήσεων

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 § 1 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  26η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 20:00  στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 1. Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4071/2021
 2. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων 
 3. Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού και το Ιστορικό –Λαογραφικό Μουσείο ΒΑΣΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ –ΠΑΝ. ΓΑΡΤΑΓΑΝΗ
 4. Επί του από 18-2-2020 εγγράφου του Ιστορικού – Λαογραφικού Μουσείου ΒΑΣΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ –ΠΑΝ. ΓΑΡΤΑΓΑΝΗ, για εκταμίευση προγραμματικής σύμβασης. 
 5. Κατανομή ποσού 145.120,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2020 και αποζημίωσης των σχολικών τροχονόμων από 1-1-2020 έως 31-3-2020 (Α’ κατανομή)
 6. Αίτημα Βενετσάνου Φωτεινής –Εμιλίας του Δημητρίου, περί προσκύρωσης εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία με αρ. κτημ. 0520017 του Ο.Τ. 638 στο σχέδιο πόλης στην περιοχή «Μπαθαρίστρα –Δέλτα» Κορίνθου 
 7. Αίτημα Καλαντζή Μιχαήλ του Σπυρίδωνα, περί καθορισμού τιμής μονάδος οφειλής,  λόγω προσκύρωσης εδαφικού τμήματος που αφορά την αρχική ιδιοκτησία με αρ. κτημ. 0613022 στο Ο.Τ. 843  στο σχέδιο πόλης της περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» Κορίνθου 
 8. Αίτημα Τσαβαλιά Ευάγγελου του Κωνσταντίνου, περί καθορισμού τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία του φερόμενου ιδιοκτήτη  με αρ. κτημ. 0612006 στο Ο.Τ. 802 σχεδίου πόλης της περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» Κορίνθου 
 9. Αίτημα των Νούλογλου Νικολάου του Αβραάμ και Πουσιούλα Ζερβομανώλη του Χαριλάου, συζ. Νικ. Νούλογλου, περί καθορισμού τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία των φερόμενων ιδιοκτητών με αρ. κτημ. 0610005 στο Ο.Τ. 797 στο σχέδιο πόλης της περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» Κορίνθου 
 10. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020
 11. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίων δικηγόρων
 12. Έγκριση της υποστήριξης και φιλοξενίας πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου Κορινθίων από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, μέσω των υποδομών του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ»
 13. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής προμηθειών –υπηρεσιών απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου 
 14. Αίτημα COSMOTE για λύση μίσθωσης για τον σταθμό στην θέση «Προφήτης Ηλίας» Κουταλά 
 15. Έγκριση της με αριθμ. 1/17-1-2020 απόφασης της επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, περί καθορισμού των δράσεων έτους 2020, τον προϋπολογισμό 2020 και απολογισμό 2019

                                                                                        Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.                                                                                                                                   

                                   Αντώνιος Κυριαζής