Πε. Οκτ 5th, 2023

Τα έργα που αλλάζουν τον δήμο Βέλου Βόχας

Κοινοποίηση ειδήσεων

Τα έργα που αλλάζουν τον δήμο_Βέλου_Βόχας, τα έργα που δημιουργούν το αύριο που θέλουμε για μας και τα παιδιά μας, τα μεγάλα έργα πνοής και τα μικρά που αναβαθμίζουν την καθημερινότητά μας γίνονται αφού με προσπάθεια και αγώνα εξασφαλιστούν οι απαραίτητες χρηματοδοτήσεις, από τα εργαλεία που η πολιτεία θέτει στην διάθεση των δήμων κατά καιρούς. Ο δήμος Βέλου-Βόχας δεν υστέρησε ούτε σε ένα πρόγραμμα, δεν άφησε ούτε μια ευκαιρία να πάει χαμένη σε κανένα χρηματοδοτικό εργαλείο που αντιστοιχούσε στον πληθυσμό, την γεωγραφική θέση και την κατηγορία του.

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας- Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Οι παρεμβάσεις του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ υλοποιούνται με βασική προτεραιότητα τη συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Κεκτημένο (ΕΠεΚ), λαμβάνοντας υπόψη την ιεράρχηση των αναγκών που προκύπτουν συνδυαστικά από την εθνική προτεραιοποίηση και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Για τη μεγιστοποίηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων προωθούνται στρατηγικές συνέργειες με τα λοιπά Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούν αντίστοιχες δράσεις.

Ο δήμος Βέλου-Βόχας έχει χρηματοδοτηθεί συνολικά με 24.809.258,50€ για έργα από το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.