Τε. Απρ 17th, 2024

Υπεγράφη η σύμβαση για υδραυλικά έργα στην Κόρινθο

Κοινοποίηση ειδήσεων

Υπεγράφη στις 01/06/2022 η σύμβαση του έργου με τίτλο “διαδικτύωση αγωγών ύδρευσης Δήμου Κορινθίων Β΄φάση”. Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. ανάμεσα σε 4 προσφορές που κατατέθηκαν για το έργο.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 8,9 εκατ. ευρώ (7,2 εκατ. αξία χωρίς ΦΠΑ). Κύριος του έργου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κορίνθου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι εργασίες θα έχουν διάρκεια 15 μήνες.

Ταυτότητα έργου

Το έργο περιλαμβάνει τους αγωγούς υδροδότησης των δεξαμενών των Δυτικών παράκτιων περιοχών του Δήμου Κορίνθου ( Λέχαιο, Περιγιάλι, Ασσος ) και των Νότιων ηπειρωτικών ( Αγ. Βασίλειος, Χιλιομόδι, Κουταλάς, Σπαθοβούνι ) από το έργο υδροδότησης της Κορίνθου από τη

Στυμφαλία.

Το σύνολο των αγωγών του έργου είναι 49.010 μ. και προβλέπεται να κατασκευασθεί από σωλήνες πολυαιθυλενίου 3 ης γενιάς για πόσιμο νερό ( MRS 10, PE 100 ).

Η κλάση των αγωγών καθορίσθηκε από την στατική πίεση ανά τμήμα αγωγού και οι διάμετροι υπολογίσθηκαν για ασφαλή εισροή της παροχής υπολογισμού στις δεξαμενές. Οι σωληνώσεις εγκιβωτίζονται σε άμμο.

Η υδροληψία προβλέπει σύνδεση με τον χαλυβδοσωλήνα του αγωγού Στυμφαλία – Κόρινθος αμέσως ανάντη του κατασκευασμένου φρεατίου πιεζόθραυσης στη θέση Δρυμώνι στον Κοντόσταυλο.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν σε γενικές γραμμές τα εξής :

-Εκσκαφή σύμφωνα με τις διατομές της μελέτης

-Τοποθέτηση του αγωγού στο σκάμμα

-Συγκόλληση του αγωγού πολυαιθυλενίου, των ειδικών τεμαχίων και των εξαρτημάτων.

-Τοποθέτηση βανών και λοιπών ειδικών τεμαχίων και φρεατίων

-Δοκιμή στεγανότητας του αγωγού.

-Επίχωση με άμμο, αμμοχάλικο και προϊόντα εκσκαφής

-Προμήθεια και τοποθέτηση ταινίας προστασίας και εντοπισμού αγωγού

-Στρώση σκυροδέματος ή α’ στρώσης ασφάλτου

-Τελική επαναφορά του πεζοδρομίου ή του οδοστρώματος στην αρχική του μορφή.

– Κατασκευή πιεζοθραυστικού φρεατίου με τα εξαρτήματα που περιγράφονται στα σχέδια της

μελέτης

Τους σωλήνες, τα ειδικά τεμάχια, τις συσκευές και τα εξαρτήματα θα τα προμηθευτεί ο ανάδοχος και θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.