Πε. Ιούν 13th, 2024

Υπογράφηκε στην Τρίπολη η σύμπραξη Περιφέρειας και Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την δημιουργία δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηµατικότητας

Κοινοποίηση ειδήσεων

Τη σύμπραξη μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με αντικείμενο την δημιουργία δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηµατικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια υπέγραψαν στην Τρίπολη σήμερα Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας και ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Αθανάσιος Κατσής.

“Η πράξη αυτή συνιστά μια μεγάλη προσπάθεια σε μια Περιφέρεια που δεν έχει και τις καλύτερες επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας” δήλωσε ο περιφερειάρχης Π. Νίκας, προσθέτοντας ότι η Περιφέρεια επιδιώκει την ενίσχυση του Πανεπιστημίου και τη συνεργασία μαζί του και σε άλλα επίπεδα -“δυναμική Περιφέρεια σημαίνει δυναμικό Πανεπιστήμιο” επισήμανε ο περιφερειάρχης.

Η εν λόγω δράση, ο προϋπολογισμός της οποίας ανέρχεται σε 3.824.115,16 ευρώ, έχει ως αντικείµενο την διαµόρφωση δομών για την ανάδειξη και υποστήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηµατικότητας εντάσεως γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Για την κάλυψη όλης της γεωγραφικής έκτασης της Περιφέρειας, το έργο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και τη διαµόρφωση µιας κεντρικής δοµής στην Τρίπολη, και 4 περιφερειακών δομών σε Κόρινθο, Ναύπλιο, Καλαμάτα και Σπάρτη, που αφ’ ενός παρουσιάζουν επιχειρηµατικό ενδιαφέρον και αφ’ ετέρου συνδέονται με τις περιοχές δραστηριοποίησης του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.

Βασικός στόχος των δομών αποτελεί η διαµόρφωση µιας νέου τύπου επιχειρηµατικότητας εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας, που θα ενσωματώνει γνώση, καινοτομία και καλές πρακτικές, υποστηρίζοντας παράλληλα τις νέες επιχειρήσεις σε θέµατα εξωστρέφειας, καινοτομίας και τεχνογνωσίας.

Παράλληλα, στόχο αποτελεί και η ενσωμάτωση της έρευνας που παράγεται στο Πανεπιστήµιο, καθώς και των τεχνολογικών και µη τεχνολογικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη δράση των δομών, σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, ώστε τελικά να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ καινοτομίας και αγοράς, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας.

Επιπρόσθετα, µε τη δράση των δομών επιδιώκεται η δηµιουργία διαύλων επικοινωνίας µε άλλα οικοσυστήµατα της Ελλάδας και του εξωτερικού, για την επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, θα πραγματοποιηθούν δράσεις, οι οποίες θα αποσκοπούν στην κινητοποίηση των ερευνητών, φοιτητών, νέων απόφοιτων, υφιστάμενων ή νέων επιχειρήσεων, καθώς και λοιπών ενδιαφερόµενων απὀ την Περιφέρεια, ώστε τελικά να αναδυθούν και να αναπτυχθούν καινοτόμες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Ακόμα, οι δοµες θα διαθέτουν έναν μηχανισμό υποστήριξης, ο οποίος θα παρέχει στους ωφελούμενους υπηρεσίες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους ιδέας, αλλά και των προσωπικών τους δεξιοτήτων, όπως είναι η εξατομικευμένη καθοδήγηση από ειδικούς µέντορες, η νομική, λογιστική και διοικητική υποστήριξη και η καθοδήγηση σε όλα τα στάδια ανάπτυξης µιας επιχείρησης.

Επιπλέον, βασικός άξονας του μηχανισμού υποστήριξης είναι η δικτύωση των

ωφελούμενων, αλλά και η παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας για την πρόσβαση σε πηγές χρηµατοδότησης, ώστε να µπορέσουν να υλοποιήσουν τις ιδέες τους και να τις μετατρέψουν σε τελικά προϊόντα, αξιοποιήσιµα από την αγορά.

Για την αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων του έργου, έχει δημιουργηθεί µια σύμπραξη δύο φορέων, οι οποίοι έχουν την κατάλληλη εμπειρία, δικτύωση και τεχνογνωσία για να αναλάβουν την υλοποίηση του έργου.

Κεντρικός αρωγός είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου και καίριος πυλώνας του έργου είναι το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, παυ ως ακαδημαϊκός φορέας της Περιφέρειας, γνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και µπορεί να συμβάλλει εµφατικά στην ανάπτυξη και υποστήριξη του τοπικού οικοσυστήµατος. Ειδικότερα, θα συνδράμει στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας για θέµατα επιχειρηµατικότητας, αλλά και

στην κινητοποίηση ερευνητών, φοιτητών και ευρύτερα µελών της ακαδημαϊκής κοινότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ώστε να αξιοποιήσουν τα ερευνητικά τους αποτελέσµατα και να παράξουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Απώτερος σκοπός είναι η ανάπτυξη και υποστήριξη τουλάχιστον 200 επιχειρηματικών σχημάτων, στο διάστηµα λειτουργίας των δομών.

Με την αναγκαία συνδροµή του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, ως μοναδικού ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην περιοχή, η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα µπορέσει να ανταποκριθεί στην αποστολή της ως φορέας υποστήριξης των μεγάλων αλλαγών και µεταρρυθµιστικών τοµών που απαιτούνται σήµερα στην τοπική αυτοδιοίκηση, να αντιμετωπίσει προβλήματα κομβικά, τόσο για την Περιφέρεια, όσο και για την χώρα, καθώς και να ανιχνεύσει λύσεις που θα µετασχηµατίσουν το υφιστάμενο αναπτυξιακό πρότυπο και την αναπτυσσόμενη κουλτούρα επιχειρηµατικότητας, θέτοντας στο επίκεντρο τους νέους.