Δε. Οκτ 3rd, 2022

Υπ. Υγείας για κολχικίνη: Μόνο με ιατρική συνταγή – Σε ποιους και πότε θα χορηγείται

Ôá åñãáóôÞñéá ÕãéåéíÞò êáé Åðéäçìéïëïãßáò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Èåóóáëéáòóôï êôÞñéï Êáôóßãñá óôç ËÜñéóá, üðïõ ãßíïíôáé ïé Ýëåã÷ïé ôùí äåéãìáôùí ãéá ôïí êïñïíïúü.ÅðéêåöáëÞò ôùí åñãáóôçñßùí ï êáèçãçôÞò ÕãéåéíÞò êáé åðéäçìéïëïãßáò ×ñÞóôïò ×áôæç÷ñéóôïäïýëïõ,áíáðëçñùôÞò ðñüåäñïò ôïõ ôìÞìáôïò éáôñéêÞò óôï ÐáíåðéóôÞìéï Èåóóáëßáò êáé ìÝëïò ôçò åðéôñïðÞò åðéóôçìüíùí ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò, ÐáñáóêåõÞ 29 Ìáúïõ 2020 (EUROKINISSI/ËÅÙÍÉÄÁÓ ÔÆÅÊÁÓ)

Κοινοποίηση ειδήσεων

Για την έγκριση της κολχικίνης ως φαρμακευτική αγωγή τα δύο πρώτα εικοσιτετράωρα, που αποφάσισε εκτάκτως η επιτροπή εμπειρογνωμόνων, ενημέρωσε το υπουργείο Υγείας, επισημαίνοντας τις προϋποθέσεις. Θα χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19. «Πρόκειται για ένα ασφαλές και δοκιμασμένο σε αρκετές παθήσεις φάρμακο, το οποίο μειώνει τη φλεγμονώδη αντίδραση του οργανισμού», όπως αναφέρει σε σημείωμα του το υπουργείο Υγείας.

Υπό ποιες προϋποθέσεις θα χορηγείται:

  • Η κολχικίνη θα χορηγείται υπό τη μορφή χαπιού, μετά από ιατρική εκτίμηση και συνταγογράφηση και, φυσικά, έπειτα από θετικό μοριακό τεστ.
  • Θεραπεία με κολχικίνη θα λαμβάνουν ασθενείς ηλικίας μεγαλύτερης των 60 ετών, ανεξαρτήτως εάν έχουν υποκείμενα νοσήματα, και ασθενείς ηλικίας 18-60 ετών με τουλάχιστον ένα υποκείμενο νόσημα ή πυρετό μεγαλύτερο από 38οC.
  • Η κολχικίνη θα χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή και παρακολούθηση
  • απαγορεύεται η ταυτόχρονη χρήση ερυθρομυκίνης, κλαριθρομυκίνης, αζιθρομυκίνης, κυκλοσπορίνης και βεραπαμίλης

Στην ομόφωνη απόφαση να εντάξει την κολχικίνη στο θεραπευτικό πρωτόκολλο, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας αξιολόγησε επισταμένα τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα με βάση καναδική μελέτη σε 5.000 άτομα στην οποία συμμετείχε και η Ελλάδα με τα εξής συμπεράσματα:

  • μείωση κατά 44% της θνητότητας
  • μείωση κατά 25% της νοσηλείας και
  • μείωση κατά 50% της ανάγκης διασωλήνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα, με τη μελέτη GRECO-19, ήταν πρωτοπόρα στη μελέτη της δράσης της κολχικίνης σε ασθενείς με COVID-19.

Ο ΕΟΦ για τον τρόπο διάθεσης

Συνεδρίασε το ΕΣΕ φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης και αποφάσισε για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, την αλλαγή του τρόπου διάθεσης σε: «χορηγούμενο μόνο με ιατρική συνταγή φυλασσόμενη επί διετία».

ert.gr