Κυ. Μάι 22nd, 2022

Η απόφαση για την παράταση των βεβαιωμένων οφειλών στην Κοινότητα Πισίων της Δημοτικής Ενότητας Λουτρακίου – Περαχώρας

Κοινοποίηση ειδήσεων

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στην Κοινότητα Πισίων της Δημοτικής
Ενότητας Λουτρακίου – Περαχώρας του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων της
Π.Ε. Κορίνθου της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στη Δημοτική Ενότητα Μεγαρέων του Δήμου Με-
γαρέων της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής για την αντιμετώπιση των έκτακτων ανα-
γκών που προέκυψαν λόγω πυρκαγιάς που εκδη- λώθηκε στις περιοχές στις 20-05-2021.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (Α ́ 114), με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών
  να παρατείνει, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ.
 2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου πέμπτου του ν. 2275/1994 (Α ́ 238), με τις οποίες ο Υπουργός Οικονο-
 3. μικών, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφη-
 4. μερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε εξαιρετικές περι-
 5. πτώσεις σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών, από

τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο
αριθμό φορολογουμένων, να αναστέλλει την είσπραξη
των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

 1. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε. – Α ́ 90).
 2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.- Α ́ 170).
 3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
  μικών» (Α ́ 181).
 4. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
  1. 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β ́ 4738).

 1. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και

Υφυπουργών» (Α ́ 121).

 1. Την υπό στοιχεία Υ2/9-07-2019 απόφαση του Πρω-
  θυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β ́ 2901).
 1. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά- θεση αρμοδιοτήτων στον

Υφυπουργό Οικονομικών

Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β ́ 3051).

 1. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών

στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις» (Α ́ 94), ιδίως το άρθρο 41.

 1. Το γεγονός ότι η εν λόγω πυρκαγιά είχε ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομικήζωή στις προαναφερθείσες περιοχές.
 1. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
  λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

 1. Παρατείνονται μέχρι και την 22-11-2021 οι προθε-
  σμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά

Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων
και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση
(έδρα) στην Κοινότητα Πισίων της Δημοτικής Ενότητας
Λουτρακίου – Περαχώρας του Δήμου Λουτρακίου –
Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων της Π.Ε. Κορίνθου της
Περιφέρειας Πελοποννήσου και στη Δημοτική Ενότητα

Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων της Π.Ε. Δυτικής Αττι-
κής της Περιφέρειας Αττικής, που λήγουν ή έληξαν από

20-05-2021 μέχρι και 22-11-2021. Έως την ίδια ημερομη-
νία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται

και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/
διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων
οφειλών.

 1. Αναστέλλεται μέχρι και την 22-11-2021 η πληρωμή
  των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 20-05-2021
  οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.
  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
  Κυβερνήσεως.
  Αθήνα, 27 Μαΐου 2021
  Ο Υφυπουργός
  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ