Τρ. Αυγ 9th, 2022

Κεντρικός πυλώνας για την χώρα ο πρωτογενής τομέας στην αγροτική ανάπτυξη (video)

Åðßóêåøç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý ÊõñéÜêïõ ÌçôóïôÜêç óôï õðïõñãåßï ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Ôñïößìùí, ôçí ÐáñáóêåõÞ 29 Éáíïõáñßïõ 2021. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Κοινοποίηση ειδήσεων

Τον κύκλο των επισκέψεων του ολοκληρώνει ο πρωθυπουργός στις ηγεσίες των υπουργείων που ανέλαβαν πρόσφατα τα νέα τους καθήκοντα.

Ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τις προτεραιότητες του χαρτοφυλακίου της το επόμενο κρίσιμο διάστημα.

Ο υπουργός Σπήλιος Λιβανός ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για τον απολογισμό του υπουργείου το 2020 αλλά και το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης του 2021 που έχει στην προμετωπίδα του την στήριξη του Έλληνα παραγωγού.

Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στους στόχους που έχει το Μαξίμου με το υπουργείο Ανάπτυξης  είπε ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί για την χώρα κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής την επόμενη πενταετία.

ΕΡΤ