Δε. Απρ 22nd, 2024

ΟΑΕΔ: Τι αλλάζει για τους εγγεγραμμένους ανέργους

Κοινοποίηση ειδήσεων

Παρεμβάσεις -τομή για το “καθεστώς” της ανεργίας όσων είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπ. Εργασίας, κου Κωστή Χατζηδάκη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις τις οποίες αποκάλυψε το Capital.gr, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, επίδομα εργασίας για τους επιδοτούμενους ανέργους που βρίσκουν δουλειά, ενεργότερη στήριξη, αναβάθμιση δεξιοτήτων και ψηφιακά εργαλεία για υποβοήθηση των ανέργων ώστε να βρουν δουλειά, δημιουργία Ατομικών Λογαριασμών Δεξιοτήτων και τ σύνδεση των αμοιβών καταρτιζόμενων με τα αποτελέσματα της κατάρτισης.Remaining Time-0:00FullscreenMute

Πιο αναλύτικά, οι διατάξεις προβλέπουν τα ακόλουθα:

Ποιοι άνεργοι είναι “αναζητούντες” εργασία

Αναζητών εργασία θεωρείται όποιος είναι ικανός και διαθέσιμος για εργασία, αναζητεί ενεργά εργασία και, μεταξύ άλλων:

– εισέρχεται στην αγορά εργασίας

-είναι ήδη εργαζόμενος και επιθυμεί να αναζητήσει διαφορετική θέση είτε στην επιχείρηση που εργάζεται είτε σε άλλη επιχείρηση.

Ως κατάλληλη θέση εργασίας (σ.σ. εκείνη που προσφέρεται στον άνεργο από τον ΟΑΕΔ) θεωρείται εκείνη η θέση εργασίας που αντιστοιχεί στην επαγγελματική ειδικότητα, στις γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες, στα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, στους επαγγελματικούς στόχους και στον τόπο μόνιμης κατοικίας του αναζητούντος εργασία.

Για τον προσδιορισμό της λαμβάνονται υπόψη οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες, καθώς και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που ο αναζητών εργασία ήδη κατέχει ή πρόκειται να αποκτήσει διά της συμμετοχής σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και η πιο πρόσφατη και παλαιότερη απασχόλησή του και οι αντίστοιχες αποδοχές του, και προσδιορίζεται στο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης είναι ένα ψηφιακό αρχείο που υλοποιείται κατά τη διάρκεια της εξατομικευμένης προσέγγισης. Σε αυτό αποτυπώνονται οι επαγγελματικοί στόχοι του αναζητούντος εργασία και οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προχωρήσει, προκειμένου να εξεύρει κατάλληλη θέση εργασίας ή, σε περίπτωση που αυτό καταστεί ανέφικτο, άλλη διαθέσιμη θέση εργασίας που προσιδιάζει, όσο είναι δυνατόν, στις ατομικές του ιδιότητες.

Το Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) είναι το ψηφιακό μητρώο, στο οποίο καταχωρίζονται οι αναζητούντες εργασία για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα αυτή και οι τυχόν πρόσθετες ιδιότητες, οι οποίες δικαιολογούν την καταβολή επιπλέον επιδομάτων, παροχών και διευκολύνσεων στους αναζητούντες εργασία. Εκτός από το Ψηφιακό Μητρώο αυτής της περίπτωσης, η ΔΥΠΑ τηρεί και άλλα Μητρώα που σχετίζονται με την εκπλήρωση των σκοπών του.

Ψηφιακή Κάρτα Απασχόλησης είναι η ψηφιακή κάρτα ή έντυπο σε άμεση ηλεκτρονική διασύνδεση με το Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ, το οποίο διαθέτει ο αναζητών εργασία που είναι εγγεγραμμένος σ’ αυτό, προκειμένου να επιβεβαιώνει την εγγραφή και παραμονή του στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ.
 

Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης

Το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης υλοποιείται στο πλαίσιο της διαδικασίας της εξατομικευμένης προσέγγισης τκαι καταρτίζεται επί προτυποποιημένης μορφής.

Στο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης αποτυπώνονται οι επαγγελματικοί στόχοι του αναζητούντος εργασία σε συνάρτηση με τη μέχρι τότε απασχόλησή του και τις αποδοχές του, τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που ήδη κατέχει και αυτές που πρέπει να αποκτήσει, καθώς και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του, τον τόπο διαμονής και δραστηριοποίησής του και τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβασή του στην αγορά εργασίας. Περιλαμβάνει τις επιμέρους διαδοχικές ενέργειες, ιδίως την κατάρτιση και τις ειδικές ενέργειες αναζήτησης εργασίας, οι οποίες συνοδεύονται από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, και αποσκοπούν στην εύρεση κατάλληλης θέσης εργασίας ή, εάν αυτό είναι ανέφικτο, θέσης εργασίας που προσιδιάζει, όσο είναι δυνατόν, στις ατομικές ιδιότητες του αναζητούντος εργασία. Καταρτίζεται από τον εργασιακό σύμβουλο της ΔΥΠΑ σε συνεργασία με τον αναζητούντα εργασία και συναποφασίζεται από αυτούς.

Με το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης εξειδικεύεται κατά τρόπο δεσμευτικό η συνεργασία μεταξύ του αναζητούντος εργασία και της ΔΥΠΑ και ο τρόπος ένταξης του αναζητούντος εργασία στην αγορά εργασίας. Μετά την κατάρτισή του, η ΔΥΠΑ εκπληρώνει τις υποχρεώσεις προς τον αναζητούντα εργασία με βάση το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Η πρόσκληση προς τον αναζητούντα εργασία για την κατάρτιση του ψηφιακού ατομικού σχεδίου δράσης αποτελεί προϋπόθεση για την ισχύ των υποχρεώσεων του ανέργου.

Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης, η ΔΥΠΑ ξεκινά τη διαδικασία για την κατάρτιση ψηφιακών ατομικών σχεδίων δράσης κατά προτεραιότητα για όσους είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών πριν από τη δημοσίευση του παρόντος.

Σε αναζητούντα εργασία που καταρτίζει Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης χορηγείται εφάπαξ χρηματική παροχή ύψους 300 ευρώ, εφόσον δεν λαμβάνει κάποια από τις παροχές της ΔΥΠΑ. Η παροχή αυτή χορηγείται μόνο μία φορά.

Η κατάρτιση του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης είναι προαιρετική για τους εκπαιδευτικούς, τους οικοδόμους κλπ. που καθίστανται βραχυχρόνια άνεργοι για χρονικό διάστημα μέχρι έξι συνεχόμενους μήνες.
 

Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ – Ψηφιακή Κάρτα Απασχόλησης

Στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ εγγράφονται οι αναζητούντες εργασία, πλην ορισμένων εξαιρέσωεν Η εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ γίνεται μετά από αίτηση του αναζητούντος εργασία και γεννά τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις.

Το Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ είναι ψηφιακό αρχείο που τηρείται στη ΔΥΠΑ, περιλαμβάνει ιδίως τα παρακάτω στοιχεία για κάθε εγγεγραμμένο, τα οποία συνιστούν το ψηφιακό του προφίλ:

-στοιχεία ταυτοποίησης (όνομα/ επώνυμο/ πατρώνυμο/μητρώνυμο/ ΑΦΜ/ ΑΜΚΑ),

-διεύθυνση κατοικίας,

-ημερομηνία γέννησης,

– οικογενειακή κατάσταση (γάμος/ σύμφωνο συμβίωσης/ διαζύγιο/ διάσταση/ τέκνα – γονική μέριμνα ή επιμέλεια αυτών),

-κατάσταση ως προς τις παροχές της παρ. 4, καθώς και τις παροχές της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 19 (δικαιούχος ή μη),

-ύπαρξη ή μη ατομικού σχεδίου δράσης και την ημερομηνία σύνταξης και πιο πρόσφατης επικαιροποίησης αυτού,

-προτάσεις που έγιναν από τη ΔΥΠΑ για κατάλληλες θέσεις εργασίας,

– τυχόν διοικητικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε σχέση με την εφαρμογή του παρόντος και της λοιπής προνοιακής νομοθεσίας,

-άλλα στοιχεία, από τα οποία προκύπτει η τήρηση των υποχρεώσεων της ΔΥΠΑ και των αναζητούντων εργασία, των άρθρων 19 και 20, αντίστοιχα, όπως αυτές προσδιορίζονται στην απόφαση της παρ. 8 του άρθρου 45.

Τα στοιχεία των παραπάνω περιπτώσεων συμπληρώνονται και ενημερώνονται με ευθύνη του αναζητούντος εργασία. Η ΔΥΠΑ έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει, αυτεπαγγέλτως, την ακρίβεια των στοιχείων που έχουν δηλωθεί και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ.

Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης, κάθε επίδομα, παροχή, βοήθημα ή διευκόλυνση που χορηγείται σύμφωνα με τη νομοθεσία σε ανέργους, χορηγείται σε αναζητούντες εργασία που είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια της απόφασης περί “Χορήγησης επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2021/2022 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού”, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα περιουσιακά κριτήρια της ίδιας απόφασης. Τα κριτήρια αυτά δεν απαιτείται να συντρέχουν για όσους είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μέχρι δώδεκα μήνες.

Η ΔΥΠΑ έχει την ευθύνη για την ορθή τήρηση του Ψηφιακού Μητρώου ΔΥΠΑ και την άμεση επικαιροποίησή του, ιδίως σε σχέση με τη διατήρηση ή την απώλεια της ιδιότητας του αναζητούντος εργασία.

Κάθε δήλωση προς δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα από πρόσωπο που αιτείται οιασδήποτε φύσεως παροχές, επιδόματα ή βοηθήματα που συναρτώνται με την ιδιότητα του ανέργου ή του αναζητούντος εργασία, θεωρείται ότι περιλαμβάνει εξουσιοδότηση προς τον φορέα να ελέγξει την εγγραφή και την παραμονή του αιτούντος στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ και την ακρίβεια των στοιχείων της σχετικής δήλωσης με αντιπαραβολή προς τα αντίστοιχα στοιχεία που τηρούνται στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ. Ο έλεγχος γίνεται από τη ΔΥΠΑ κατόπιν αιτήματος του φορέα, στον οποίο και κοινοποιείται το αποτέλεσμα του ελέγχου.

Σε κάθε αναζητούντα εργασία παρέχεται η Ψηφιακή Κάρτα Απασχόλησης. Η Ψηφιακή Κάρτα Απασχόλησης διασυνδέεται με το Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ και, με τη διασύνδεση αυτή, επιβεβαιώνεται ότι ο κάτοχός της είναι εγγεγραμμένος σ’ αυτό, ή καιότι είναι δικαιούχος επιδομάτων, παροχών και βοηθημάτων από τη ΔΥΠΑ. Μπορεί να παρέχεται υπό μορφή ψηφιακής εφαρμογής σε κινητά τηλέφωνα ή κάρτας που περιέχει επεξεργαστή, ο οποίος επιτρέπει την επιβεβαίωση της ισχύος της, ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.

Η έναρξη λειτουργίας του Ψηφιακού Μητρώου ΔΥΠΑ γίνεται αφού ολοκληρωθεί η μετάπτωση σε αυτό των υφισταμένων Μητρώων Ανεργίας που τηρεί η ΔΥΠΑ.

Πόροι που εξοικονομούνται από την εφαρμογή των προβλεπομένων κριτηρίων κατευθύνεται υποχρεωτικά σε άλλες δράσεις προστασίας των αναζητούντων εργασία.

Υποχρεώσεις ΔΥΠΑ προς αναζητούντες εργασία
 

Η ΔΥΠΑ προσφέρει στους αναζητούντες εργασία που είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ τις εξής παροχές και υπηρεσίες:

– καταβολή του επιδόματος ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργου και της ενίσχυσης της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις αντίστοιχες διατάξεις και στο παρόν κεφάλαιο,

– αναζήτηση και πρόταση θέσεων εργασίας, καθώς και προγραμμάτων και δράσεων κατάρτισης με σκοπό την περαιτέρω αναβάθμιση δεξιοτήτων ή την επανειδίκευση του αναζητούντος εργασία, ιδίως αυτών που είναι σύμφωνες με το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης του,

-προώθηση εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού,

-σύμπραξη στη σύνταξη και αναθεώρηση του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης,

-ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις παροχές που δικαιούνται και συνδέονται με την ιδιότητα του αναζητούντος εργασία ή του ανέργου και τις συνθήκες στην αγορά εργασίας και

-καταγραφή των αναζητούντων εργασία στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ και βεβαίωση της εγγραφής και της παραμονής τους σ’ αυτό.

Σε περίπτωση που ο αναζητών εργασία προσληφθεί πριν τη λήξη της ανώτατης χρονικής διάρκειας του επιδόματος ανεργίας, εξακολουθεί να λαμβάνει τις αντίστοιχες παροχές μειωμένες κατά το ήμισυ μέχρι τη λήξη της αντίστοιχης ανώτατης διάρκειας. Η παροχή αυτή δεν χορηγείται σε περίπτωση επαναπρόσληψης του αναζητούντος εργασία σε εργοδότη, στον οποίον είχε απασχοληθεί τα δύο έτη πριν την εγγραφή του στο Μητρώο ΔΥΠΑ.

Η ΔΥΠΑ δύναται να προσφέρει τις υπηρεσίες των περ. β και γ της παρ. 1 και σε αναζητούντες εργασία της και για ήδη εργαζόμενους και επιθυμούν να αναζητήσουν διαφορετική θέση είτε στην επιχείρηση που εργάζεται είτε σε άλλη επιχείρηση.
 

Υποχρεώσεις αναζητούντων εργασία

Η ενεργή αναζήτηση εργασίας των αναζητούντων εργασία που είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ εκπληρώνεται με τους εξής τρόπους:

-αποδοχή προσφερόμενης θέσης εργασίας, εφόσον αυτή είναι σύμφωνη με το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης,

-συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης που υποδεικνύονται από τη ΔΥΠΑ,

-συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο, ιδίως κατά την κατάρτιση ή αναθεώρηση του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης.

Η τήρηση των υποχρεώσεων αυτών προϋποθέτει την προηγούμενη τήρηση των υποχρεώσεων της ΔΥΠΑ .
 

Συνέπειες σε παράβαση των υποχρεώσεων των αναζητούντων εργασία

Εάν ο αναζητών εργασία αρνηθεί τρεις προσφερόμενες θέσεις εργασίας, οι οποίες είναι σύμφωνες με το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του αναζητούντος εργασία που έχουν αποτυπωθεί σ’ αυτό, διακόπτεται η καταβολή παροχών και ο αναζητών εργασία διαγράφεται από το Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ για δύο έτη.

Εάν ο αναζητών εργασία δεν συμμετέχει σε δράση συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης που του υποδεικνύεται από τη ΔΥΠΑ, διακόπτεται η καταβολή παροχών και ο αναζητών εργασία διαγράφεται από το Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ για έξι μήνες. Ως συμμετοχή νοείται η παρακολούθηση της δράσης κατάρτισης μέχρι την ολοκλήρωσή της και η πιστοποίησή του για την επιτυχή περάτωση της κατάρτισης.

Η παράλειψη σύνταξης του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης σε συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο εντός των προβλεπομένων προθεσμιών.

Εάν ο αναζητών εργασία δεν εκπληρώνει λοιπές υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη συνεργασία του με τον εργασιακό σύμβουλο,, επέρχονται οι ειδικότερες συνέπειες που προβλέπονται στην απόφαση αυτή.
 

Κυρώσεις σε περίπτωση αναληθών δηλώσεων για την εγγραφή ή παραμονή στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ

Όποιος ζητήσει να εγγραφεί στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ ενώ απασχολείται με σύμβαση ή σχέση εργασίας ή, σε περίπτωση αυτοαπασχολουμένου ή ανεξαρτήτως απασχολουμένου, δεν συντρέχουν οι προβλεπομένες προϋποθέσεις ή όποιος, ενώ είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο, αρχίσει να απασχολείται και δεν δηλώσει την απασχόλησή του αμέσως στη ΔΥΠΑ διαγράφεται αμέσως από το Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ και δεν έχει δικαίωμα επανεγγραφής προτού παρέλθουν έξι μήνες. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, εντός δώδεκα μηνών χάνει το δικαίωμα επανεγγραφής στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ για δύο έτη. Παροχές που έχουν καταβληθεί σε μία τέτοια περίπτωση αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες και, με πράξη του Διοικητή της ΔΥΠΑ, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο.

Οι κυρώσεις επιβάλλονται και σε περίπτωση που η απασχόληση γίνεται χωρίς να έχει δηλωθεί ή αναγγελθεί αρμοδίως.

Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης του αναζητούντος εργασία ως προς τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ ή παράλειψης του αναζητούντος εργασία να επικαιροποιήσει τα στοιχεία αυτά στις προβλεπόμενες προθεσμίες, μπορεί να επιβληθεί, με πράξη του Διοικητή της ΔΥΠΑ, προσωρινή διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ για χρονική διάρκεια ανάλογη με τη βαρύτητα της παράβασης. Εάν, εξ αιτίας της ψευδούς δήλωσης ή παράλειψης, έχουν καταβληθεί επιδόματα, παροχές ή καταβληθούν διευκολύνσεις εφαρμόζεται αναλογικά η σχετική διάταξη.

Οι διοικητικές κυρώσεις τεπιβάλλονται μετά από πρόσκληση του διοικουμένου για παροχή εξηγήσεων, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
 

Δικαιούχοι επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης

Οι προσκλήσεις για προγράμματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης περιλαμβάνουν και τις ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι ώστε να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη κατάρτιση, σε συνάρτηση με τους στόχους αυτής.

Αποκλείεται από την επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει καταρτισθεί στο ίδιο αντικείμενο το τελευταίο έτος πριν από τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης.

Αποκλείεται από την επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει εξαντλήσει τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στην κατάρτισή του, σύμφωνα με τον ατομικό λογαριασμό δεξιοτήτων. Μέχρι την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης αποκλείεται από την επιδότηση όποιος ενδιαφερόμενος είχε συμμετάσχει σε περισσότερα από δύο προγράμματα επιδοτούμενης κατάρτισης τα τελευταία τέσσερα έτη πριν από τη δημοσίευση της πρόσκλησης ή σε περισσότερα από πέντε προγράμματα επιδοτούμενης κατάρτισης τα τελευταία δέκα έτη πριν από τη δημοσίευση της πρόσκλησης. Στα προγράμματα της παρούσας παραγράφου δεν περιλαμβάνονται αυτά, στα οποία ο ενδιαφερόμενος συμμετείχε κατόπιν υπόδειξης της ΔΥΠΑ στο πλαίσιο του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης, καθώς και τα προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης.

Οι προσκλήσεις για προγράμματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προβλέπουν τα στάδια και τις προϋποθέσεις για την καταβολή της επιδότησης στον δικαιούχο της κατάρτισης. Σε κάθε περίπτωση, ποσοστό 30% της επιδότησης μπορεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο μόνο μετά την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του προγράμματος και όμοιο ποσοστό μόνο μετά την επιτυχή πιστοποίηση στο πρόγραμμα.

Ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων

Θεσπίζεται για κάθε καταρτιζόμενο ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων, στον οποίο μπορούν να πιστώνονται δικαιώματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης τα οποία αντιστοιχούν σε πιστωτικές μονάδες που εξαργυρώνονται σε υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης ή πιστοποίησης. Τα δικαιώματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης δύνανται να παρέχονται μέσω επιταγών κατάρτισης (vouchers) ή με άλλο πρόσφορο τρόπο.

Ο ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων λειτουργεί και ως ψηφιακό αρχείο που περιέχει ενδεικτικά τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ταυτοποίηση του κατόχου του, το ιστορικό καταρτίσεων καθώς και τις πληροφορίες της παρ. 2. Η διαχείρισή του ατομικού λογαριασμού δεξιοτήτων υλοποιείται μέσα από ειδική πλατφόρμα στην οποία διαθέτουν διαπιστευμένη πρόσβαση οι καταρτιζόμενοι, οι εργοδότες τους στην περίπτωση της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης και οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ για λόγους αντιστοίχισης της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις λαμβάνεται μέριμνα για την πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (L 119)] και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137). Ο ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων αξιοποιείται από τον κάτοχό του και ως μέσο απόδειξης για την κατοχή υφιστάμενων και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και πότε ο κάτοχος του λογαριασμού είναι δικαιούχος επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ή για να υποστηριχθεί στην προσπάθειά του να ενταχθεί ή επανενταχθεί στην αγορά εργασίας.

Ο ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων περιλαμβάνει ενδεικτικά:

– το σύνολο των δεξιοτήτων, για τις οποίες ο κάτοχος του λογαριασμού έχει λάβει εκπαίδευση ή πιστοποιημένη κατάρτιση σε όλο τον εργασιακό του βίο, περιλαμβανομένης της τυπικής εκπαίδευσης και της μη επιδοτούμενης κατάρτισης,

-το σύνολο της επιδοτούμενης κατάρτισης που ο κάτοχος του λογαριασμού έχει λάβει, ανεξαρτήτως εάν περαίωσε επιτυχώς την κατάρτιση αυτή ή όχι,

-τα ποσά της επιδότησης που αντιστοιχούν στο σύνολο της κατάρτισης που έχει λάβει, καθώς και σε κάθε επιμέρους επιδοτούμενη επαγγελματική κατάρτιση στην οποία έχει συμμετάσχει,

– τα διαθέσιμα δικαιώματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που δικαιούται ο κάτοχος του ατομικού λογαριασμού δεξιοτήτων.