Κυ. Μάι 26th, 2024

Ο e-ΕΦΚΑ απονέμει με λάθος υπολογισμό τις μειωμένες επικουρικές συντάξεις, καθώς και τις αναπηρικές συντάξεις κάτω από 80% διαπιστωμένης αναπηρίας!

Κοινοποίηση ειδήσεων

Ενημέρωση από το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων που αφορά περίπου 50.000 συνταξιούχους

Με τις ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου θεσπίστηκε νέος τρόπος υπολογισμού, τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής σύνταξης.  

Για τις κύριες συντάξεις ο νέος τρόπος αφορούσε αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονταν μετά τις 13-5-2016, ενώ για τις επικουρικές, ο νέος τρόπος υπολογισμού αφορούσε αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά την 1-1-2015.  

Για τις κύριες συντάξεις προβλέφθηκε μείωση έως 30% της εθνικής μόνο και όχι της ανταποδοτικής σύνταξης, σε περίπτωση απονομής μειωμένης σύνταξης, δηλαδή σε ηλικιακό όριο χαμηλότερο της πλήρους.  

Για τις επικουρικές συντάξεις ορίσθηκε ότι το ύψος της καθορίζεται από το άθροισμα δύο τμημάτων.  

Το τμήμα σύνταξης, που αφορά χρόνο ασφάλισης α) μέχρι 31-12-2014 που υπολογίζεται με βάση συντελεστή αναπλήρωσης που για κάθε έτος ασφάλισης αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,45 επί των συνταξίμων αποδοχών και β) το τμήμα σύνταξης από 1-1-2015 και εφεξής, που υπολογίζεται με βάση μαθηματικό τύπο, στον οποίο λαμβάνεται υπόψη (με έμμεσο τρόπο) η ηλικία συνταξιοδότησης.  

Από καμία διάταξη δεν προβλέφθηκε μείωση του ποσού της επικουρικής σύνταξης όταν απονέμεται μειωμένη σύνταξη γήρατος, δηλαδή σύνταξη σε ηλικιακό όριο χαμηλότερο της πλήρους ή σύνταξη αναπηρίας με ποσοστό χαμηλότερο του 80%.  Παρ΄ όλα ταύτα κατά την απονομή των μειωμένων επικουρικών ή επικουρικών αναπηρίας, με ποσοστό μικρότερο του 80% επιβάλλεται μείωση, που στην πρώτη περίπτωση φθάνει έως το 30%, ενώ στην δεύτερη έως το 50%.  

Κατά την άποψή μας, η επιβαλλόμενη μείωση που είναι συμβατή με την κοινωνικοασφαλιστική μας ιστορία αλλά και την θεωρητική προσέγγιση του περιορισμού της απονεμόμενης παροχής, όταν αυτή λαμβάνει χώρα σε ηλικιακό όριο χαμηλότερο της πλήρους ή με ποσοστό αναπηρίας χαμηλότερο αυτού της βαριάς αναπηρίας, ενώ στην κύρια σύνταξη ευρίσκει έρεισμα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, στην επικουρική σύνταξη πραγματοποιείται προεχόντως λόγω μιας κοινωνικοασφαλιστικής πρακτικής 

του παρελθόντος, η οποία βεβαίως είχε τότε νομοθετημένη από 1-1-2015 όμως από καμία ρύθμιση δεν προβλέπεται.

Το θέμα αφορά όσους έλαβαν μειωμένη επικουρική σύνταξη υποβάλλοντας αίτηση μετά την 1-1-2015 ή όσους έκτοτε έλαβαν αναπηρική σύνταξη με μείωση κάτω του 80%.  Οι επικουρικές συντάξεις με τον νόμο Κατρούγκαλου στις περισσότερες περιπτώσεις είναι υπερβολικά χαμηλές, κάτι που οπωσδήποτε θα δικαιολογούσε την μη περαιτέρω μείωσή τους για τις αιτίες που προαναφέραμε. Αυτό όμως, είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποσαφηνιστεί από το Υπουργείο, ώστε, αν όντως υπάρχει τέτοια προσέγγιση, τουλάχιστον να μην έχουμε αποφάσεις απονομών με μειώσεις χωρίς έρεισμα.  

Για το παραπάνω θέμα, ήταν ενήμεροι και οι προηγούμενοι Υπουργοί Εργασίας.

Ζητάμε, να διορθωθούν άμεσα οι συγκεκριμένες απονομές συντάξεων, μειωμένων επικουρικών καθώς και των επικουρικών με αναπηρία έως 80%.

                           ΓΙΑ  ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν. Χατζόπουλος                Π. Μουρίκη