Τε. Ιούν 29th, 2022

Σ.Πέτσας: Θα υπάρξει παράταση των υφιστάμενων μέτρων στήριξης, όπως τα προγράμματα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ή της αναστολής της εργασίας

ÅíçìÝñùóç ôùí ðïëéôéêþí óõíôáêôþí áðü ôïí õôùí ðïëéôéêùí óõíôáêôùí áðü ôïí õöõðïõñãü ðáñÜ ôù Ðñùèõðïõñãþ êáé Êõâåñíçôéêü Åêðñüóùðï ÓôÝëéï ÐÝôóá, ôçí ÔåôÜñôç 4 Ìáñôßïõ 2020. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Κοινοποίηση ειδήσεων

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα στον τηλεοπτικό σταθμό «OPEN» και τους δημοσιογράφους Αλεξία Τασούλη και Σπύρο Δημητρέλη, ο κ.Πέτσας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο ζήτημα των υφισταμένων μέτρων στήριξης. Αναλυτικά είπε:

Σίγουρα θα υπάρξει παράταση των υφιστάμενων μέτρων στήριξης, όπως τα προγράμματα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ή της αναστολής της εργασίας. Το χρονικό διάστημα θα το επεξεργαστεί το οικονομικό επιτελείο και θα εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό. Επίσης, θα υπάρξει και ένα ευρύτερο πλαίσιο μόνιμων μέτρων στην κατεύθυνση μείωσης φόρων και εισφορών, κάτι που υπήρχε και στον προγραμματικό μας λόγο. Και αυτή τη στιγμή, με δεδομένο ότι έχουμε το δημοσιονομικό περιθώριο ο Πρωθυπουργός θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, υλοποιώντας μέτρα τα οποία είχε υποσχεθεί στο Κυβερνητικό της Πρόγραμμα η Νέα Δημοκρατία.