Σα. Ιούν 22nd, 2024

Υπογράφηκε η Απόφαση για την πρόσληψη 250 συνοριακών φυλάκων

Åðßóêåøç ÁíôéðñïÝäñïõ ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò, ê. Ìáñãáñßôç Ó÷ïéíÜ, êáé Õðïõñãïý ÌåôáíÜóôåõóçò êáé Áóýëïõ, ê. Íüôç ÌçôáñÜêç, óôá ÊÕÔ ËÝñïõ êáé Êù, ÓÜââáôï 6 Ìáñôßïõ 2021

Κοινοποίηση ειδήσεων

Την συνυπέγραψαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριος Οικονόμου.

Από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκο και τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου, υπογράφηκε η Απόφαση για την πρόσληψη 250 συνοριακών φυλάκων, που θα στελεχώσουν Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Μετά τη δημοσίευση της Απόφασης, αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα η έκδοση της σχετικής προκήρυξης από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ η όλη διαδικασία πρόσληψης και εκπαίδευσης θα έχει ολοκληρωθεί στις αρχές του επόμενου έτους.