Πε. Ιούλ 25th, 2024

12 σχολές ΑΣΠΑΙΤΕ στην Ελλάδα και της Κοζάνης κατά της προκήρυξης 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/2019/τ.ΑΣΕΠ) για τους διορισμούς των εκπαιδευτικών στην Β’βάθμια Εκπαίδευση

Κοινοποίηση ειδήσεων

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΠΠΑΙΚ – ΑΣΠΑΙΤΕ 2019 – 2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ), Κεντρική Υπηρεσία Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Κ. 11523, Τηλ. 213 131 9100 (Υπόψιν Κυρίου Καραβοκύρη Ι. και Κυρίου Λασκαράτου, Λ.)
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80, Τηλ. 210 344 2000 (Υπόψιν Κυρίας Κεραμέως, Ν.)
3. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΠΑΙΤΕ), Ηράκλειο Αττικής 14121, Τηλ. 210 289 6700 (Υπόψιν Κυρίου Σαριδάκη, Ι. και Κυρίας Αντωνίου, Ε.)

ΘΕΜΑ: «Αποκλεισμός σπουδαστών ΕΠΠΑΙΚ- ΑΣΠΑΙΤΕ 2019-2020 από την προκήρυξη 2ΓΕ/2019»

Επισυναπτόμενα:
1. Ετήσιο πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ (ΑΔΑ: ΨΛΨΦ46Ψ8Χ1-8ΕΠ)
2. Προκήρυξη 2ΓΕ/2019
3. Υπογραφές Σπουδαστών ΕΠΠΑΙΚ – ΑΣΠΑΙΤΕ

Στις 24-12-2019 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 46/τ.ΑΣΕΠ/2019 η «Προκήρυξη 2ΓΕ/2019, για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας ΠΕ».

Στις περισσότερες από τις κατηγορίες θέσεων που περιλαμβάνονται (πλην των κατηγοριών θέσεων 101-1116 και 14), στον πίνακα των απαιτούμενων προσόντων, προβλέπεται το εξής: «Οι υποψήφιοι, κάτοχοι του ανωτέρου τίτλου που διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης», όπως προβλέπεται στην παρ. 3, άρθρο 54, Ν. 4589/2019.

Ο τρόπος για να αποκτηθεί η προαναφερόμενη διδακτική επάρκεια είναι η φοίτηση στο ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. / Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).

Εμείς, οι περίπου 2.000 σπουδαστές, εισαχθήκαμε στο ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ (12 τμήματα σε όλη τη χώρα) για το τρέχον έτος 2019-2020 μετά από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε την 3/9/2019 και παρακολουθούμε την τρέχουσα χρονιά το ταχύρυθμο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης, με σκοπό να το αξιοποιήσουμε για την κατάταξή μας στους πίνακες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή στην προαναφερόμενη Προκήρυξη. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ (ΑΔΑ: ΨΛΨΦ46Ψ8Χ1-8ΕΠ), προβλέπεται να αποκτήσουμε το τυπικό προσόν της πιστοποιημένης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στις 30-4-2020, οπότε και ολοκληρώνεται το πρόγραμμα.

Συνεπώς, σύμφωνα με τα οριζόμενα της προκήρυξης, δεν θα έχουμε το τυπικό αυτό προσόν κατά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων στις 24/02/2020.

Η προαναφερόμενη προκήρυξη, επί της ουσίας στερεί το δικαίωμα συμμετοχής επί της ουσίας σε εμάς τους σπουδαστές του προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΑΣΠΑΙΤΕ 2019-2020, διότι μας αποκλείει από την δυνατότητα συμμετοχής με το πιστοποιητικό της παιδαγωγικής επάρκειας προκειμένου να ενταχθούμε στους κύριους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό προβλέπεται επόμενη αντίστοιχη προκήρυξη μετά από τρία (3) έτη.

Για τους παραπάνω λόγους, ζητάμε είτε να μετατεθεί η ημερμηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών της προκήρυξης 2ΓΕ/2019 κατά τρεις (3) μήνες (30/5/2020), είτε να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση με την οποία να δίνεται η δυνατότητα σε εμάς να καταθέσουμε την τρέχουσα βεβαίωση φοίτησής μας από την ΑΣΠΑΙΤΕ αντί για το πιστοποιητικό επάρκειας, προκειμένου να μην αποκλειστούμε από τη διδαδικασία.

ΦΕΚ