Πε. Απρ 25th, 2024

Προσλήψεις 54 συμβασιούχων στους δήμους Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, Βέλου-Βόχας και Κορινθίων

Κοινοποίηση ειδήσεων

Με απόφασή του υπουργού Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη, εγκρίθηκε η σύναψη χιλίων έντεκα (1.011) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μηνών.

Έγκριση σύναψης χιλίων έντεκα (1.011) συμβάσεων με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού
χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού.
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 25/1975 (ΦΕΚ 74/Α΄/21.4.1975) «Περί υπολογισμού και τρόπου
εισπράξεως δημοτικών και κοινοτικών τελών καθαριότητος και φωτισμού και ρυθμίσεως
συναφών θεμάτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 205 του ν. 3584/2007 σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 2
του ν. 3584/2007 (143/Α΄/28.6.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017) με τις οποίες
αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ
85/Α΄/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως ισχύει .
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες».
5. Το Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, Σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων.
6. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών»

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (98/Α΄/22.4.2005).

8. Τις εισηγήσεις των Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας για την έγκριση θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2018, στους φορείς αρμοδιότητάς τους.

9. Τις ανάγκες των φορέων σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες.

10. Το γεγονός ότι με την παρούσα προκαλείται δαπάνη ποσού εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα δύο ευρώ (9.649.962€) περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των φορέων η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι ανωτέρω φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες. 11. Τις βεβαιώσεις των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό τους για το έτος 2018 και ότι θα προβλεφθεί αντίστοιχη για το έτος 2019.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 1.

2 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Αιτωλοακαρνανίας Αμφιλοχίας ΔΗΜΟΣ 3 4 Αιτωλοακαρνανίας Ναυπακτίας ΔΗΜΟΣ 6 Αργολίδος Ναυπλιέων ΔΗΜΟΣ 7 Αρκαδίας Νότιας Κυνουρίας ΔΗΜΟΣ 6 Ηλείας Πηνειού ΔΗΜΟΣ 1 Κεφαλληνίας Κεφαλλονιάς ΔΗΜΟΣ 18

Κορινθίας Βέλου-Βόχας ΔΗΜΟΣ 5

Κορινθίων ΔΗΜΟΣ 20 

Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων ΔΗΜΟΣ 29

Λακωνίας Ανατολικής Μάνης ΔΗΜΟΣ 4 Λακωνίας Ευρώτα ΔΗΜΟΣ 1 Λακωνίας Μονεμβασιάς ΔΗΜΟΣ 4 Λευκάδος Λευκάδας ΔΗΜΟΣ 4 Μεσσηνίας Δυτικής Μάνης ΔΗΜΟΣ 6 Μεσσηνίας Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων Καλαμάτας – Μεσσήνης και Κοινοτήτων Περιοχής Καλαμάτας ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 3 Μεσσηνίας Μεσσήνης ΔΗΜΟΣ 9 Μεσσηνίας Οιχαλίας ΔΗΜΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ: 1011 2. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μηνών. Κοινοποίηση: ΑΣΕΠ, Πουλίου 6, 115.23 – Αθήνα Ο Υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Σκουρλέτης