Σα. Μαρ 2nd, 2024

Αποδοχή παραίτησης και εκλογή νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Κορίνθου

Κοινοποίηση ειδήσεων

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του

Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 2 α Μαΐου 2018 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:00 στο
Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2 ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
2. Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ