Τε. Φεβ 21st, 2024

Η νέα υπουργική απόφαση για την λειτουργία των σχολείων (ΕΠΑΛ-ΓΕΛ)

Κοινοποίηση ειδήσεων

Το Υπουργείο Παιδείας έστειλε στις 23/1/2018 στα σχολεία την με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής»…

Στην πολυσέλιδη ΥΑ περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν τα πάντα(!) από το σχολικό και διδακτικό έτος ,από τις διακοπές-αργίες-εορταστικές εκδηλώσεις, τα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, μέχρι τις εγγραφές –μετεγγραφές και τη φοίτηση και διαγωγή των μαθητών!

Από τη μια, το υπουργείο μιλά για την «αυτονομία» των σχολικών μονάδων και την αναβάθμιση του Σ.Δ. και από την άλλη, καθορίζει μέχρι κεραίας την λειτουργία των σχολείων!!!

Με επικοινωνιακό όχημα  την  «ορθολογικότερη  λειτουργία των σχολείων» και « τη βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος» το Υπουργείο Παιδείας διαμορφώνει το θεσμικό πλαίσιο δημοσιονομικής προσαρμογής του δημόσιου σχολείου στη μνημονιακή πολιτική και στις κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ, εκσυγχρονίζοντας και ενισχύοντας τους μηχανισμούς περικοπών και λιτότητας, «κουμπώνοντας» το με την ψήφιση των μέτρων της 3ης αξιολόγησης( 30ωρο, συγχωνεύσεις- καταργήσεις σχολείων).

Αποτέλεσμα εικόνας για σχολεια επαλ γελ

■  Ηλεκτρονικές εγγραφές σε ΕΠΑΛ- ΓΕΛ, οριστικοποίηση τμημάτων μέχρι τέλος Ιουνίου και στο βάθος η «επιλογή» σχολείου από το γονέα;
 Το μεγαλύτερο μέρος, περίπου τα 2/3 αυτής, περιστρέφεται γύρω από τον τρόπο εγ-γραφής των μαθητών στα σχολεία. Με οδηγό την περυσινή εμπειρία των ηλεκτρονι-κών προεγγραφών στα ΕΠΑΛ, που οδήγησε σε κλείσιμο τμημάτων και ειδικοτήτων, το υπουργείο προχωρά στην συμπλήρωση του συστήματος και την επέκταση του και στα ΓΕΛ.
● Θεσπίζει την ηλεκτρονική εγγραφή των μαθητών σε ΕΠΑΛ και ΓΕΛ, με δήλωση προτίμησης – επιλογής του γονέα- κηδεμόνα! Οι μαθητές θα εγγράφονται σε σχολεία ,ανάλογα με τις επιλογές των μαθημάτων( επιλογής, προσανατολισμού, τομέα- ειδικότητας) και τη δυνατότητα του σχολείου προτίμησης τους, να τους δεχτεί! Αν οι μαθητές δε μπορέσουν να φοιτήσουν στα σχολεία των επιλογών τους, μετεγγράφονται… υποχρεωτικά (!) σε όποιο σχολείο δεν έχει καλύψει το ανώτατο προβλεπόμενο όριο των μαθητών ανά τμήμα.( άρθρο 9 Δ)
● Επιβάλλει τη λειτουργία των σχολείων με τον μέγιστο αριθμό μαθητών ανά τμήμα, αποκλείοντας τη δυνατότητα δημιουργίας ενός ακόμη τμήματος στα σχολεία , που θα μπορούσε να προκύψει από μετεγγραφές μαθητών και ταυτόχρονα δίνοντας τη δυνατότητα στους Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης να μετακινούν μαθητές/τριες από ένα σχολείο σε άλλο, όταν ο αριθμός τους υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό του τμήματος.( άρθρο 12.3)

«Οι Διευθυντές/ντριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι τις 29 Ιουνίου για τα Γυ-μνάσια και μέχρι την 1η Ιουλίου για τα Γενικά Λύκεια και οι Περιφερειακοί/ές Διευθυ-ντές/ντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι τις 10 Ιουλίου για τα Επαγγελματικά Λύκεια οριστικοποιούν με απόφαση τους τα τμήματα που θα λει-τουργήσουν ανά σχολική μονάδα το επόμενο σχολικό έτος σε όλες τις τάξεις. γ. Μετά την οριστικοποίηση των τμημάτων, κάθε εγγραφή, μετεγγραφή, αλλαγή ομάδας προσα-νατολισμού, επιλεγόμενου μαθήματος ή αλλαγή τομέα και ειδικότητας Επαγγελματι-κού Λυκείου, πραγματοποιείται αποκλειστικά σε υπάρχοντα τμήματα στις προθεσμίες που ορίζονται στην παρούσα»(άρθρο 22, 2β.γ)

Με αυτό τον τρόπο θα αυξηθεί ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα και θα μειωθεί ο αριθμός των τμημάτων.

Ο στόχος καταφανής: Οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων ομάδων προ-σανατολισμού, μαθημάτων επιλογής, τομέων, ειδικοτήτων, με ό,τι αυτό συνεπά-γεται για την εκπαιδευτική διαδικασία και τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών.

■  Καθηγητής-«πολυεργαλείο»: κάνει όλες τις δουλειές και συμφέρει!

Με την Υ.Α. οι εκπαιδευτικοί επωμίζονται νέα γραφειοκρατικά και διοικητικά βάρη, με καθημερινές καταχωρήσεις στοιχείων, όχι μόνο διοικητικής αλλά και παιδαγωγικής φύσης. Ο φόρτος των εργασιών θα αυξήσει αντικειμενικά τις ώρες παραμονής μας στο σχολείο( βλ. 30ωρο)επεκτείνοντας ουσιαστικά το εργασιακό μας ωράριο, εφόσον δεν υπάρχουν εδώ και χρόνια γραμματείς στα σχολεία και επιπλέον έχει καταργηθεί η γραμματειακή υποστήριξη.
Αφού μας έχουν από το ‘13 με αυξημένο ωράριο , αφού μας κρατούν με μισθούς πεί-νας μέχρι τα 67 στα σχολεία, αφού μας έχουν μετατρέψει σε μονίμως μετακινούμε-νους σε 2, 3, 4.. σχολεία, αφού μας έχρησαν «πολυεπιστήμονες» που μπορούν να διδά-σκουν μαθήματα πρώτης, δεύτερης και τρίτης ανάθεσης, τώρα θα πρέπει να ενημε-ρώνουμε τους γονείς για τις απουσίες με τηλέφωνο, mail ή sms, να τις καταχωρίζουμε στο my school, να συμπληρώνουμε τις “παιδαγωγικές” ενέργειες στις οποίες θα προβούμε, για το μαθητή που πήρε αποβολή, να συγκαλούμε συμβούλιο τμήματος, να απευθυνόμαστε στις ( ανύπαρκτες) υποστηρικτικές δομές, να απασχολούμε στο κενό μας το μαθητή που πήρε αποβολή, να συμπληρώνουμε ηλεκτρονικά τα βιβλία φοίτησης, εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου(sic) ,τα ατομικά δελτία των μαθητών κ.α. και ενδιάμεσα.. να κάνουμε το μάθημά μας !
«Ο/Η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια κάθε τμήματος οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμό-νες για την απουσία των μαθητών/τριών και να πληροφορείται τους λόγους της απουσί-ας τους με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως με τηλεφώνημα, με μήνυμα σταλμένο από λογα-ριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο – εφόσον οι γονείς/κηδεμόνες έχουν υποβάλει στο σχολείο σχετική υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρουν την ηλεκτρονι-κή τους διεύθυνση – ή στο κινητό τηλέφωνο των γονέων/κηδεμόνων (SMS), ή με επιστο-λή. Εάν η επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες δεν είναι εφικτή ή εάν οι γο-νείς/κηδεμόνες αρνηθούν την επικοινωνία ή εάν για οποιονδήποτε άλλο λόγο είναι απα-ραίτητο, συγκαλείται το Συμβούλιο του Τμήματος για να εξετάσει την αναγκαιότητα χρήσης ενεργειών παιδαγωγικού χαρακτήρα, όπως, ενδεικτικά, η προσφυγή σε υποστη-ρικτικές εκπαιδευτικές δομές ή κοινωνικές υπηρεσίες».( άρθρο 29, 2, 3)………..

«Ο ρόλος του/της υπεύθυνου/ης καθηγητή/τριας είναι η παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών, η συστηματική υποστήριξη τους και η δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα, ο έγκαιρος εντοπισμός των μαθησιακών, οικογενειακών, οικονομικών και συναισθηματικών δυσκολιών των μαθητών/τριών, ώστε να μπορεί το σχολείο να τις αντιμετωπίσει αποτελεσματικά»( άρθρο 30. 3)

Παράλληλα, μετακυλίεται στον εκπαιδευτικό και τις «ενέργειες» του…η ευθύνη για την αντιμετώπιση των όποιων παραβατικών συμπεριφορών. Συγκαλύπτεται, σκοπίμως, η ευθύνη που έχουν γι’ αυτές τις συμπεριφορές οι αντιλαϊκές πολιτικές των κυβερνήσεων, που φορτώνουν τα βάρη της κρίσης στην ελληνική οικογένεια, καθώς και το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα, της ταξικής ανισότητας, των δεξιοτήτων και πληροφοριών, της τυποποιημένης γνώσης και σκέψης, του ανταγωνισμού και των εξεταστικών φραγμών.

Στο πλαίσιο αυτό, ορισμένες αλλαγές στα ζητήματα των ποινών ,όχι μόνο είναι ελλιπείς( π.χ. αντιμετώπιση των ποινών ποσοτικά- μέχρι δύο- λες και το πρόβλημα είναι ποσοτικό, διαιώνιση του αντιδραστικού μέτρου της διαγωγής- αλλαγή της ονομασίας) αλλά κυρίως, δεν ανατρέπουν( αλλάζουν ριζικά και ουσιαστικά) το ρόλο του σχολείου ως πειθαρχικό μηχανισμό, με την υπαγωγή των μαθητών/τριών σε ένα σύνολο διευθετήσεων, πρακτικών, οριοθετήσεων, διαδικασιών.

Νομιμοποιεί ,αφενός, το πρότυπο πολίτη που υπακούει και υποτάσσεται στις εντολές αυτών που εξουσιάζουν και αφετέρου, τις υφιστάμενες κοινωνικές σχέσεις εξουσίας, κυριαρχίας και υποταγής στη συνείδηση των μαθητών/τριών.

Αυτό ,εξάλλου, εξυπηρετεί και η διάταξη για το «πλαίσιο οργάνωσης της σχολικής ζωής»( άρθρο 30) με την οποία επιδιώκεται η μετατροπή των μαθητικών κοινοτήτων σε όργανα συνδιαχείρισης και υποταγής των συνειδήσεων των μαθητών (μέχρι και «ανάθεση ρόλου μέντορα στα μεγαλύτερα παιδιά» προβλέπεται).

Ο πανοπτικός ρόλος του ηλεκτρονικού ελέγχου

Όλη η εκπαίδευση θα εξαρτάται από ένα «κλικ». Με το επιχείρημα του εκσυγχρονισμού και με «όπλο» την τεχνολογία, γενικεύεται ο έλεγχος όλης της εκπαιδευτικής διαδικασίας! Το Υπουργείο θα μπορεί να κατανέμει τους μαθητές, να καταργεί τμήματα, να πλεονάζει και να μετακινεί εκπαιδευτικούς, να καταγράφει, να συσχετίζει, να αξιολογεί αυτόματα, να εξάγει στατιστικά δεδομένα, να επεξεργάζεται στοιχεία για άδειες, απεργίες, παρουσίες και όλα όσα περιλαμβάνονται στους φακέλους των εκπαιδευτικών, αλλά και τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, καθώς και όλα τα στοι-χεία που αφορούν τις σχολικές μονάδες (οργανικότητα, κατανομή μαθητών, συγχωνεύσεις τμημάτων κ.ά.).

Δεν είμαστε αντίθετοι στη χρήση εργαλείων που θα βελτιώνουν το εκπαιδευτικό έρ-γο, όμως, είναι φανερό πως το υπουργείο επιδιώκει μέσω της ηλεκτρονικής καταγρα-φής των πάντων(!) να εφαρμόσει αποτελεσματικότερα τη δημοσιονομική διαχείριση όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, με βάση τη μνημο-νιακή πολιτική και τις κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ .

Προτείνουμε-Διεκδικούμε:
• Την πρόσληψη στα σχολεία μόνιμου διοικητικού προσωπικού (γραμματείς) για την διεκπεραίωση του διοικητικού- γραφειοκρατικού έργου.
• Στελέχωση του σχολείου με μόνιμο επιστημονικό (ψυχολόγοι, κοινωνικοί  λειτουργοί,  βιβλιοθηκονόμοι, γιατροί κλπ.) και βοηθητικό προσωπικό (καθαρίστριες, φύλακες, συντηρητές) κλπ.
• Οι εκπαιδευτικοί,η διεύθυνση και το εκπαιδευτικό προσωπικό να αφιερωθούν αποκλειστικά στο παιδαγωγικό τους έργο. Όχι στο υποχρεωτικό 30ωρο . Οι εκπαιδευτικοί παραμένουν στο σχολείο για όσο χρόνο απαιτηθεί και όχι πέρα από τις 30 ώρες ,για να εκτελέσουν εργασίες που τους έχουν ανατεθεί από τον Σ.Δ.
• Απλοποίηση- ψηφιοποίηση των αρχείων και εγγράφων των σχολείων.  Προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των γονέων.
• Ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων .Πρόσβαση σε Η/Υ για  κάθε εκπαιδευτικό του σχολείου.
• Επαναφορά του ωραρίου στα επίπεδα του 2013. Κανείς εκπαιδευτικός σε περισσότερα από 2 σχολεία. Μειωμένο ωράριο για τους υπευθύνους των εργαστηρίων Φ.Ε, Πληροφορικής, εργαστηρίων των ΕΠΑΛ, Τεχνολογίας. Συμπλήρωση ωραρίου με γραμματειακή υποστήριξη, ανάληψη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ενισχυτική διδασκαλία που πρέπει να ξεκινά από την αρχή της χρονιάς σε κάθε σχολείο.
• 20 παιδιά στο τμήμα, 15 στις κατευθύνσεις, 10 στα εργαστήρια και στις ξένες γλώσσες.
• Αυστηρά χωροταξικά όρια εγγραφής των παιδιών στο σχολείο, με στόχο την ισοκατανομή μαθητών, τη διατήρηση του σχολείου γειτονιάς –χωριού. Κατάργηση των ηλεκτρονικών εγγραφών.
• Καμιά κατάργηση ή συγχώνευση σχολείου-τμημάτων.
• Κυρίαρχο  διοικητικό-παιδαγωγικό όργανο κάθε σχολείου ο Σύλλογος διδασκόντων.