Πα. Ιούν 21st, 2024

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Δήμου Κορινθίων την Δευτέρα

Κοινοποίηση ειδήσεων

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 § 2 του Ν. 3463/2006, σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 10-09-2017 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32,  2ος όροφος) με μοναδικό  θέμα  ημερήσιας διάταξης:

 Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Κορινθίων για το έτος  2015

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την  10η Σεπτεμβρίου  2018 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:30 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος)  με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Υποβολή αιτήματος ένταξης χρηματοδότησης έργου στα πλαίσια της Πρόσκλησης του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»  «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»
 2. Υποβολή αιτήματος στήριξης στην Δράση 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», ΜΕΤΡΟ 19: «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER» του ΠΑΑ 2014-2020
 3. Παράταση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της πράξης ‘’ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ  ‘’ και της πράξης ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»
 4. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κορινθίων στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Επιτροπής WiFi4EU και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει τη σχετική Προγραμματική Σύμβαση
 5. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών
 6. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ»
 7. Σύσταση επιτροπής προσωρινής – οριστικής – παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ»
 8. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ομάδα Β΄»
 9. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού 2018
 10. Τροποποίηση της αριθμ. 139/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, αντικατάσταση μελών επιτροπής διαδικασίας χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων
 11. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, αποδοχή δήλωσης – πρότασης συμψηφισμού και έγκριση συμφωνητικού διακανονισμού οφειλής
 12. Εξουσιοδοτήσεις υπαλλήλων του Δήμου για συναλλαγές με Τράπεζες Οργανισμούς, Δ.Ο.Υ. κλπ και έκδοση επιταγών του Δήμου
 13. Αποδοχή δωρεάς ακινήτου για την δημιουργία χώρου στάθμευσης στο νεκροταφείο της Δ.Κ. Αθικίων
 14. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
 15. Καθορισμός τελών για χρήση οστεοφυλακίων για το έτος 2019 και εφεξής
 16. Ονοματοδοσία δημοτικών οδών στην περιοχή «Αγ. Σπυρίδωνα» Κορίνθου
 17. Ονοματοδοσία οδού του οδικού δικτύου στην περιοχή «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου
 18. Ονοματοδοσία οδού στην Δ.Κ. Κορινθίων (περιοχή «Ποσειδωνίας Κορίνθου»
 19. Διαγραφή προσαυξήσεων
 20. Διαγραφές ΤΑΠ έτους 2012-2014
 21. Λήψη απόφασης για διαγραφή μισθωμάτων
 22. Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων δασοπυρόσβεσης (Οργάνωση Εθελοντών Σολυγείας)
 23. Αίτημα συνδημότη μας για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο
 24. Έγκριση μετακίνησης κ. Δημάρχου στο Μαλίκι της Αλβανίας  
 25. Έγκριση μετακινήσεων και οδοιπορικών του κ. Δημάρχου

                                                                                                                                  

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                                                                                   

Αναστάσιος Κοντογιώργος