Σα. Μαρ 2nd, 2024

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο δήμου Κορινθίων την Τετάρτη

Κοινοποίηση ειδήσεων

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την  28η Φεβρουαρίου 2018 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος)  με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018 της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορινθίων
 2. Έγκριση της αρ. 2/3/2018 απόφασης Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2018 και Τεχνικού Προγράμματος
 3. Έγκριση της αρ. 2/12/2018 απόφασης Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων, περί καταβολής εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .
 4. Κατανομή ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2018 των σχολικών μονάδων του Δήμου μας (Α’ Κατανομή)
 5. Εκπόνηση Μελέτης Βιωσιμότητας του Επιχειρηματικού Πάρκου στο πλαίσιο του Ν.3894/2010, για την «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων»
 6. Έγκριση Προγράμματος Επικοινωνιακής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων
 7. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018
 8. Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2018
 9. Προγραμματισμός συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2018
 10. Απευθείας αγορά ακινήτου 1097,21 τ.μ., ιδιοκτησίας κας Ντενέκου Συλβάνα που βρίσκεται εντός οικισμού Περιγιαλίου.
 11. Λειτουργία νέου ΚΕΠ στο Συνοικισμό της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
 12. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντιστήριξη πρανών στην Τ.Κ. Κουταλά»
 13. Αναγκαιότητα μίσθωσης μηχανήματος για κάλυψη αναγκών Τεχνικών Υπηρεσιών
 14. Αίτημα για μετατροπή εισφοράς χρήματος σε εισφορά γης, μετά την ένταξη ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα –Δέλτα Κορίνθου.
 15. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2018
 16. Σύσταση επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας εκποίησης–εκμίσθωσης πραγμάτων – ακινήτων καθώς και μίσθωσης ακινήτων του Δήμου
 17. Ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή εκτίμησης ακινήτων για εκποίηση, αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση και ανταλλαγή (αρθρ. 186 Ν. 3463/2006)
 18. Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους
 19. Επιστροφή ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών
 20. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου»
 21. Έγκριση μετακίνησης των εκπροσώπων του Δήμου στο Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών Ελλάδος κ.κ. Ανδρέα Ζώγκου και Αντωνίου Παππά, στην Άρτα, για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση του ανωτέρω συνδέσμου
 22. Έγκριση μετακίνησης και οδοιπορικών του Δημάρχου

   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                                                                                                       

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ