Κυ. Μάι 26th, 2024

Το «μητρώο πολιτών» και στον Δήμο Τρίπολης

Κοινοποίηση ειδήσεων

Από τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018, τίθεται σε παραγωγική λειτουργία, το νέο Πληροφοριακό Σύστημα, εθνικής εμβέλειας, του Υπουργείου Εσωτερικών, το «Μητρώο Πολιτών», το οποίο θα διασυνδέει 1036 υπηρεσίες Ληξιαρχείου

και 325 υπηρεσίες Δημοτολογίου, καθώς και το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.
Με το νέο σύστημα, αλλάζει ριζικά η φιλοσοφία και τρόπος οργάνωσης των στοιχείων αστικής και δημοτικής κατάστασης του πολίτη, απλουστεύονται οι διοικητικές διαδικασίες για την τήρηση, επεξεργασία και διάθεσή τους και τίθενται οι βάσεις α) για τη σταδιακή κατάργηση των σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που ζητούνται σήμερα από τρίτους φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και β) για το σχεδιασμό και την παροχή στον πολίτη ηλεκτρονικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους.
Έτσι ο πολίτης, δεν θα είναι πλέον αναγκασμένος να προσφεύγει στις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες ή τα ΚΕΠ, για να λάβει πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όπως αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων, αποσπάσματα οικογενειακής μερίδας, κ.λ.π., αφού η ζητούμενη πληροφορία θα διατίθεται ηλεκτρονικά στους αντίστοιχους φορείς μέσω ασφαλούς ηλεκτρονικής διασύνδεσης.
Η υπηρεσία Δημοτολογίου του Δήμου Τρίπολης, θα διακόψει τις εργασίες ενημέρωσης των τοπικά εγκατεστημένων πληροφοριακών συστημάτων δημοτολογίου, την Παρασκευή 12/01/2018 και ώρα 15:00.
Η επανάληψη των εργασιών ενημέρωσης των στοιχείων Δημοτολογίου, θα γίνει την Δευτέρα 22/01/2018. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών δεν θα πραγματοποιείται καμία εγγραφή, διαγραφή, συμπλήρωση η μεταβολή στοιχείων, σε οικογενειακές μερίδες, στο Δημοτολόγιο του Δήμου Τρίπολης.
Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη αίτηση ενδιαφερομένου πολίτη, δύναται να γίνεται καταχώριση εγγραφής στα χειρόγραφα βιβλία του Δημοτολογίου.
Επίσης, οι υπηρεσίες Ληξιαρχείου του Δήμου, θα διακόψουν τις εργασίες ενημέρωσης του Πληροφοριακού Συστήματος Ληξιαρχικών Πράξεων του Υπουργείου Εσωτερικών την Τρίτη 16/01/2018 και ώρα 15:00.
Η επανάληψη των εργασιών ενημέρωσης των στοιχείων, των κατά τόπους Ληξιαρχείων, θα γίνει τη Δευτέρα 22/01/2018.
Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, καταργείται η εκτύπωση ληξιαρχικών πράξεων από το Πληροφοριακό Σύστημα Ληξιαρχικών Πράξεων και η σύνταξη των ληξιαρχικών πράξεων θα γίνεται στα χειρόγραφα βιβλία των Ληξιαρχείων.