Πα. Μαρ 1st, 2024

Βασιλης Νανόπουλος: Ο δήμος Κορινθίων πρέπει να αξιοποιήσει την ευκαιρία και να παρουσιάσει τις προτάσεις του δημοτικού συμβουλίου στο περιφερειακό αναπτυξιακό συνέδριο για τις βασικές υποδομές που λείπουν

Κοινοποίηση ειδήσεων

Βασιλης Νανόπουλος : Ο δήμος Κορινθίων πρέπεινα αξιοποιήσει την ευκαιρία και να παρουσιάσει τις  προτάσεις του δημοτικούσυμβουλίου στο περιφερειακόαναπτυξιακόσυνέδριο για τις βασικές

υποδομές που λείπουν.

 Σχετικά με την συνεδρίαση της 13.2.2018 του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Κορινθίων σημειώνουμε τα εξής .

Προ ημερησίας διατάξεως ζητήσαμε να συζητηθεί η πρόταση του δήμου στο περιφερειακόαναπτυξιακόσυνέδριο που θα γίνει στην Τρίπολη 26 και 27 Φεβρουαρίου με παρουσίακυβερνητικούκλιμακίου  .

Κατά την άποψη μας, ήτανμεγάληπαράλειψη της δημοτικήςαρχής και του προεδρείου ένα τόσοσημαντικόθέμα να μην είναι προς συζήτηση στο δημοτικόσυμβούλιο.

Προτείναμε να ζητήσει ο δήμος να περιληφθούν στο κυβερνητικό και περιφερειακόπρόγραμμαέργα που ξεπερνούν τον προϋπολογισμό και τις δυνατότητες του δήμου και αφορούνυποδομές που δεν έχουνυλοποιηθείμέχρισήμερα 

Συγκεκριμένα:

  1. Πόσιμονερό σε όλη την έκταση τουδήμου
  2. Αποχέτευσητουλάχιστον στους παραλιακούςοικισμούς
  3. Βιολογικοίκαθαρισμοί που αν δεν ολοκληρωθούνμέχρι το 2023 για οικισμούς άνω των 2000 κατοίκων θα επιβάλλειπρόστιμα η ευρωπαϊκήένωση
  4. Διαχείρισηστερεώναποβλήτων
  5. Διάβρωση του Κορινθιακού κόλπου . Πήραμε τη δέσμευσηότι θα γίνει η ανάλογηεισήγηση.

https://www.youtube.com/watch?v=ciwpyRitFhA

  Ζητήσαμεεπίσηςείτε να επισκευαστεί και λειτουργήσει το κοινοτικόκατάστημα στο Σολομό το οποίοβρίσκεται σε κακήκατάστασηείτε να ενοικιαστεί άλλο . Οι κάτοικοι δεν το χρησιμοποιούν λόγω της ακαταλληλότητας και επικινδυνότητας του .

Θέσαμε επίσης θέμα αποκατάστασης της ομαλής λειτουργίας των νομικώνπροσώπωνόπουπαρατηρούνταιπολλέςαπουσίες από την πλειοψηφία και ακυρώθηκανσυνεδριάσεις πχ του ΚΕΠΑΠ .

 Στα θέματαημερησίαςδιάταξηςδιαφωνήσαμε και καταψηφίσαμε- μόνο η παράταξη μας –  να παραμείνουν τα ίδιαπρόσωπα για άλλη μια χρονιά στις επιτροπέςπρομηθειών του δήμου .

Ζητήσαμεαλλαγή των προσώπων κάθε έτος στις επιτροπέςπρομηθειών και παραλαβής των έργων – η γυναίκα του καίσαραπρέπει και τίμια να είναι και να το δείχνειεπίσης .

https://www.youtube.com/watch?v=P5wWUse1PHA

  Τοποθετηθήκαμεαρνητικά στο αίτημαεπιχείρησηςαποθήκευσης και διανομήςυγραερίου σε κατοικημένηπεριοχήόπου το γενικόπολεοδομικό σχέδιο του δήμου δεν έχει στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων . Απόφαση για το θέμα θα ληφθεί σε μελλοντική συνεδρίαση .

https://www.youtube.com/watch?v=958k1oMY3wY