Τε. Απρ 17th, 2024

Παραδείγματα για την ένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων – Δείτε τις διευκρινίσεις

Κοινοποίηση ειδήσεων

Αναλυτικά παραδείγματα και προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση των 120 δόσεων περιλαμβάνει η εγκύκλιος του επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας της ειδικής γραμματείας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους ενώ η εγκύκλιος εξειδικεύει τον τρόπο εφαρμογής της σχετικής υπουργικής απόφασης για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που είχαν βεβαιωθεί έως και το τέλος του 2016 υπό την προϋπόθεση ότι το ύψος τους δεν ξεπερνά τις 50.000 ευρώ.

Η εγκύκλιος, αναφέρει τους βασικούς κανόνες, που εφαρμόζονται από τη Φορολογική Διοίκηση στις διμερείς συμφωνίες ρύθμισης, και παρέχει αναλυτικές οδηγίες και παραδείγματα για τον τρόπο υπολογισμού δόσεων.

Δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν οφειλέτες:

Με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίοι είτε είναι νομικά ή φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (δηλαδή κυρίως πρόσωπα με εμπορική ιδιότητα) και το σύνολο των οφειλών τους προς όλους τους πιστωτές έως τις 31.12.2016 δεν ξεπερνά τα 20.000 ευρώ, ή

Οι οφειλές τους προς το Δημόσιο υπερβαίνουν το 85% του συνόλου των οφειλών τους προς όλους τους πιστωτές έως τις 31.12.2016, οι οποίες δεν ξεπερνούν τα 50.000 ευρώ, είτε

Είναι φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα, ωστόσο έχουν κάνει έναρξη εργασιών και αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (μεγάλη κατηγορία των οποίων αποτελούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες), με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο έως τις 31.12.2016, που δεν υπερβαίνουν τα 50.000 ευρώ.

Παράδειγμα 1:

Οφειλέτης έχει συνολική οφειλή προς όλους τους πιστωτές έως 31.12.2016 ύψους 50.000 ευρώ με 40.000 ευρώ προς ρύθμιση στο Δημόσιο, από τα οποία 10.000 ευρώ αφορούν σε τόκους και προσαυξήσεις, 5.000 ευρώ αφορούν σε πρόστιμο του άρθρου 57 του Κ.Φ.Δ και αυτοτελές βεβαιωμένο πρόστιμο Κ.Β.Σ. 5.000 ευρώ (βασική οφειλή), συνεπώς η συνολική προς ρύθμιση απομειωμένη οφειλή προς το Δημόσιο διαμορφώνεται σε 21.750 ευρώ (40.000-5000- 85%*10.000-95%*5.000). Από τα οικονομικά στοιχεία του οφειλέτη των τριών τελευταίων χρήσεων προκύπτουν θετικά καθαρά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων. Ειδικότερα, η χρήση του έτους 2014 εμφανίζει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 3.000 ευρώ, η χρήση έτους 2015 θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους (EBITDA) 2.000 ευρώ και η τελευταία χρήση του έτους 2016 θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 1.000 ευρώ.

Ο μέσος όρος αποτελεσμάτων των χρήσεων με καθαρά θετικά αποτελέσματα (EBITDA), δηλαδή των χρήσεων 2014, 2015 2016, είναι (3.000 + 2.000 +1.000)/3 = 2.000 ευρώ.

Κατόπιν σύγκρισης αυτού με το αποτέλεσμα της τελευταίας χρήσης 2016 επιλέγεται η μεγαλύτερη τιμή, δηλαδή 2.000 ευρώ που αντιστοιχεί στο μέσο όρο των χρήσεων 2014, 2015 και 2016.

Το συνολικό έως 31.12.2016 χρέος προς όλους τους πιστωτές (50.000 ευρώ), απομειωμένο κατά το ποσό του υπό διαγραφή μέρους του (18.250 ευρώ), ήτοι 31.750 ευρώ προς το εισόδημα ύψους 2.000 ευρώ ισούται με δέκα πέντε και ογδόντα επτά εκατοστά (15,87), άρα ο λόγος είναι μεγαλύτερος του οκτώ (8), συνεπώς ο οφειλέτης θεωρείται μη βιώσιμος και δεν προτείνεται ρύθμιση. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να προταθεί από το Δημόσιο ρύθμιση, μόνο εφόσον αυτό διαθέτει, σύμφωνα με τις εσωτερικές του διαδικασίες, δική του μελέτη βιωσιμότητας, βάσει της οποίας το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται βιώσιμο ή εφόσον έχει προσκομιστεί μελέτη βιωσιμότητας που έχει καταρτιστεί από άλλο θεσμικό πιστωτή ή από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα.

Παράδειγμα 2

Οφειλέτης έχει συνολική έως 31.12.2016 οφειλή προς όλους τους πιστωτές ύψους 20.000 ευρώ, από την οποία 6.000 ευρώ είναι προς ρύθμιση στο Δημόσιο με αφαιρούμενες απαιτήσεις ύψους 1.800 ευρώ, συνεπώς υπόλοιπο συνολικής προς ρύθμιση απομειωμένης οφειλής 4.200 ευρώ. Τα χρέη μετά την 31.12.2016 και έως την ημερομηνία αίτησης είναι 500 ευρώπρος το Δημόσιο και 2.000 ευρώ προς τους λοιπούς πιστωτές.

Από τα οικονομικά στοιχεία του οφειλέτη των τριών τελευταίων χρήσεων (2016, 2015 και 2014) προκύπτει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στη τελευταία και προτελευταία χρήση (2016 και 2015, αντίστοιχα) και αρνητικό στην προηγούμενη αυτών (2014). Ειδικότερα, η τελευταία χρήση του έτους 2016 εμφανίζει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 3.000 ευρώ, η χρήση έτους 2015 θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 1.000 ευρώ και η χρήση 2014 αρνητικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 1.000 ευρώ.

Ο μέσος όρος αποτελεσμάτων των χρήσεων με τα μεγαλύτερα καθαρά θετικά αποτελέσματα (EBITDA), δηλαδή των χρήσεων 2016 και 2015, είναι (3000 +1000)/2 =2000 ευρώ.

Κατόπιν σύγκρισης αυτού με το αποτέλεσμα της τελευταίας χρήσης 2016 επιλέγεται η μεγαλύτερη τιμή, δηλαδή 3.000 ευρώ της χρήσης 2016.

Το κριτήριο βιωσιμότητας δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή, επειδή η βασική προς ρύθμιση οφειλή είναι κάτω από 20.000 ευρώ.

Η αρχική μηνιαία τοκοχρεωλυτική δόση που προκύπτει αρχικά είναι ύψους 43,71 ευρώ και σε 120 μηνιαίες δόσεις. Επειδή το ποσό της δόσης είναι μικρότερο από 50 ευρώ θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί ο αριθμός των δόσεων λύνοντας τον τύπο της ΠΑ ως προς πλήθος δόσεων και θέτοντας ως ποσό μηνιαίας δόσης τα 50 ευρώ.

Newsbeast.gr