Κυ. Μάι 26th, 2024

Πως αναγράφονται οι αγροτικές ενισχύσεις στο νέο Ε3

Κοινοποίηση ειδήσεων

Πως αναγράφονται οι αγροτικές ενισχύσεις στο νέο Ε3.

*του Αναστάσιου Λυμπερίου

**Θοδωρή Καλοπήτα

Φέτος με την δημιουργία του νέου Ε3 έχουν επέλθει αλλαγές στους κωδικούς που αναγράφονται οι αγροτικές ενισχύσεις/επιδοτήσεις ενώ σχετικά με τον τρόπο φορολόγησης οι  ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό του κέρδους τους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις

 Επιδοτήσεις του πυλώνα Ι της ΚΑΠ

 

Φορολόγηση

Βασική ενίσχυση

Από το 1ο ευρώ

Πράσινη & Συνδεδεμένες

Από το ποσό των 12.000 ευρώ και πάνω

 Στον Πίνακα  Γ’2 (Στοιχεία  Αγροτικών επιδοτήσεων – ενισχύσεων που εισπράχθηκαν κατά το φορολογικό έτος) κάθε περίπτωση αγροτικής επιδότησης/ενίσχυσης φέρει υποχρέωση αναγραφής στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε3, αρχικά, για πληροφοριακούς σκοπούς (κωδικοί 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079 και 080) ενώ οι βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις επιδοτήσεις που αφορούν στο έτος 2017 φέρουν ακριβή χαρακτηρισμό, για τον ορθό φορολογικό χειρισμό τους

Αναγραφή των επιδοτήσεων/ενισχύσεων που φορολογούνται:

 

Το ποσό της Βασικής ενίσχυσης, που φορολογείται από το πρώτο ευρώ, συμπληρώνεται  στον κωδικό 071 ενώ  το άθροισμα των πράσινων (κωδικός 072) και συνδεδεμένων ενισχύσεων (κωδικός 073) για το μέρος άνω των 12.000 ευρώ, μεταφέρεται στον κωδικό 362 του πίνακα Ζ1 και στον κωδικό 322 του πίνακα Δ8, για να προσμετρηθούν στη διαμόρφωση του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Αναγραφή των επιδοτήσεων/ενισχύσεων που δεν φορολογούνται

Όλες οι περιπτώσεις των επενδυτικών επιδοτήσεων (κωδικοί 074, 076 και 079), οι λοιπές περιπτώσεις των εισοδηματικών ενισχύσεων (κωδικοί 075, 077 και 080) και η κατηγορία της πρόωρης συνταξιοδότησης (κωδικός 078), δεν λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (έγγραφο 175019/01-12-2016  του ΟΠΕΚΕΠΕ) ωστόσο όπως αναφέρθηκε παραπάνω σε περίπτωση που έχουν ληφθεί παραμένει η υποχρεωτική αναγραφή τους στο έντυπο Ε3 όπως και οι αγροτικές αποζημιώσεις (κωδικός 070) που στο σύνολό τους δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Χρήσιμες πληροφορίες

 

  • Οι λοιπές περιπτώσεις εισοδηματικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων, (κωδικοί 075, 077 και 080), η πρόωρη συνταξιοδότηση (κωδικός 078), καθώς και το μέρος των πρασίνων και συνδεδεμένων που δεν λήφθηκε υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (αθροιζόμενες δηλαδή μέχρι τις 12.000 ευρώ), δύνανται να καλύπτουν τεκμήρια, κατ’ εφαρμογή της ΠΟΛ.1116/10.6.2015 εγκυκλίου. Για αυτό τον λόγο, τα ποσά αυτά, αναγράφονται στους κωδικοί 659/660 του Εντύπου Ε1, της δήλωσης φόρου εισοδήματος.

 

  • Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τις αγροτικές αποζημιώσεις (κωδικός 070), καθώς επίσης και για τα ποσά των επενδυτικών ενισχύσεων/επιδοτήσεων (κωδικοί 074, 076 και 079), τα οποία συμπληρώνονται για πληροφοριακούς λόγους και δεν δύνανται να καλύπτουν τεκμήριο (ΠΟΛ.1116/10.6.2015). 

 

  • Οι φορολογικές υποχρεώσεις των αγροτικών επιδοτήσεων, όπου αυτές υπάρχουν, εξακολουθούν να είναι ίδιες όσον αφορά στον χρόνο που αυτές βαρύνουν. Συγκεκριμένα, και κατ’ εφαρμογή της ΠΟΛ.1116/10.6.2015 εγκυκλίου, οι αγροτικές επιδοτήσεις αντιμετωπίζονται φορολογικά στο έτος που αφορούν. Συνεπώς, οι επιδοτήσεις που αφορούν στα έτη 2016 και προηγούμενα θα ακολουθούν τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν φορολογικά με το εκάστοτε φορολογικό πλαίσιο (ΠΟΛ.1116/10.6.2015).

 

  • Ειδικά για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος και τους αφανείς αγρότες χωρίς ΚΑΔ (κωδικός 009 με ένδειξη (2 ή 3)) οι αγροτικές επιδοτήσεις που λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα θα συμπληρώνονται  στον κωδικό 362, όπως έχει ήδη αναλυθεί παραπάνω

Τα παραπάνω αποτελούν γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες σύμφωνα και με τις έως σήμερα εγκύκλιους που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Ωστόσο κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και κρίνεται απαραίτητο οι φορολογούμενοι να συμβουλεύονται τους λογιστές τους.

*ο κ. Αναστάσιος Λυμπερίου είναι Οικονομολόγος, Λογιστής-Φοροτεχνικός Α’ Τάξης και Υποψήφιος Διδάκτωρ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Μέλος της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδας

tasoslimp@yahoo.gr

**ο Θοδωρής Καλοπήτας είναι Λογιστής-Φοροτεχνικός Α΄ τάξης, ΜΒΑ, theodkalo@hotmail.com