Τρ. Μαρ 5th, 2024

Νέος αντιδήμαρχος Πολεοδομίας & Χωροταξικού Σχεδιασμού Δήμου Κορινθίων Κωνσταντίνος Ζήμος – οι αρμοδιότητες του

Κοινοποίηση ειδήσεων

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δήμαρχος Κορινθίων,
έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρα 58, 59, 92, 93 και 282.

2. Τον ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40/Α/ 29.02.2012), «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες
επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/12», άρθρο 3.
3. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 256/Α/31.12.2012), «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων
θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης
και του Υπουργού Επικρατείας», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4147/2013 (ΦΕΚ
98/Α/26.04.2013).
4. Την υπ’ αριθμ. 8472/08-03-2018 δήλωση παραίτησης του Αντιδημάρχου Πολεοδομίας κου
Παναγιώτη Λαμπρινού του Αργυρίου, από τα καθήκοντα του Αντιδημάρχου.
5. Την υπ’ αριθμ. 60762/2017/12-03-2018 Απόφαση Δημάρχου περί αποδοχής παραίτησης του κ.
Χαράλαμπου Ντιγκιρλάκη του Ευστρατίου ως εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου για την
εποπτεία και τον συντονισμό δράσεων σχετικά με την υλοποίηση του Επιχειρηματικού Πάρκου.
Αποφασίζει:
1. Αποδέχεται την παραίτηση του κ. Παναγιώτη Λαμπρινού του Αργυρίου από τα καθήκοντα του
Αντιδημάρχου Πολεοδομίας.
2. Ορίζει Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων το Δημοτικό Σύμβουλο της
πλειοψηφίας κ. Ζήμο Κωνσταντίνο του Ευαγγέλου.
3. Ορίζει τη θητεία του Αντιδημάρχου από 15-03-2018 έως 31-08-2019.
4. Μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο κ. Ζήμο Κωνσταντίνο την άσκηση των αρμοδιοτήτων που
περιγράφονται στο άρθρο 75 § Ι περ. α υποπερ.4, περ. β υποπερ. 1, 2, 6, 7, 8, 9, περ. γ
υποπερ. 6, 8, § ΙΙ υποπερ.12 του ν.3463/2006 καθώς επίσης και στο άρθρο 94 § 1 περ.11
έως και 17, 19 έως 24, 27 έως και 29, § 2 περ. 19 έως και 21, 29, § 3 Α, § 5 περ. 5, 25, 28
έως και 35, 37 έως και 39, 48, 49, 61 έως και 64, 69 του ν.3852/2010.
5. Αναθέτει στον ανωτέρω, την εποπτεία και το συντονισμό της δράσης για την αδειοδότηση
καθώς και των ενεργειών που απαιτούνται από πλευράς του Δήμου Κορινθίων για την
υλοποίηση και λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου, εντός των θεσμοθετημένων ορίων
της Βιομηχανικής Ζώνης του Γ.Π.Σ. Κορινθίων.
6. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος δεν θα λαμβάνει αντιμισθία.
7. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ο Αντιδήμαρχος κ. Ζήμος Κωνσταντίνος του Ευάγγελου,
δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
8. Ο Αντιδήμαρχος θα υπογράφει έγγραφα και πράξεις που αναφέρονται στην άσκηση των
καθ΄ ύλην αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζονται. Τα ανωτέρω έγγραφα και πράξεις θα
κοινοποιούνται στο Γραφείο Δημάρχου και η υπογραφή τους θα φέρει τον ακόλουθο τύπο:
Ο Αντιδήμαρχος.
Κωνσταντίνος Ζήμος
9. Καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση του Δημάρχου κατά το μέρος που αντίκειται στις
ρυθμίσεις της παρούσας ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από αυτήν.
10. Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού Κορινθίας και να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων.
 Ο Δήμαρχος
Αλέξανδρος Πνευματικός

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Αποδέκτες προς ενέργεια:
1. Αντιδήμαρχος, κ. Ζήμος Κωνσταντίνος
2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. Τμήμα Μισθοδοσίας.
Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
1. Γραφείο Δημάρχου.
2. Πρόεδρος Δ.Σ., κ. Χρήστος Χασικίδης.
3. Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Λαμπρινός,
4. Γενικός Γραμματέας, κ. Παναγιώτης Λούμπας.
5. Γενική Διευθύντρια, κα. Χρυσούλα Ξύδη
6. Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΚΕΠ, κα. Ελένη Παπαθανασίου.
7. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, κα. Μαρία Πίτσα.
8. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης , κα. Γαρυφαλιά Χριστοπούλου.
9. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, κ. Ιωάννης Καραϊσκος.
10. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, κ. Ιωάννης Τσολάκης.
11. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, κα Ουρανία Σούκουλη.
Εσωτερική Διανομή:
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων.