Τε. Δεκ 6th, 2023

Νέος αντιδήμαρχος Καθημερινότητας και Ποιότητας Ζωής Δήμου Κορινθίων o Δημήτρης Μπάκουλης – οι αρμοδιότητες του

Κοινοποίηση ειδήσεων

«Ορισμός Αντιδημάρχου Καθημερινότητας και Ποιότητας Ζωής».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Κορινθίων,
έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρα 58, 59, 92, 93 και 282.

2. Τον ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40/Α/ 29.02.2012), «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες
επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/12», άρθρο 3.
3. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 256/Α/31.12.2012), «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων
θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης
και του Υπουργού Επικρατείας», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4147/2013 (ΦΕΚ
98/Α/26.04.2013).
4. Την υπ’ αριθμ. 10690/10-03-2017 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού του Δημοτικού Συμβούλου
κου Μουρούτσου Γεωργίου του Βασιλείου, ως Αντιδημάρχου Καθημερινότητας και Ποιότητας
Ζωής.
5. Την υπ’ αριθμ. 54502/22-11-2017 Απόφαση Δημάρχου περί τροποποίησης της ως άνω
Απόφασης.
6. Την υπ’ αριθμ. 54504/22-11-2017 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Δημοτικού Συμβούλου του
Δήμου Κορινθίων ως Εντεταλμένου Συμβούλου.
7. Την υπ’ αριθμ. 8124/07-03-2018 δήλωση ανεξαρτητοποίησης του Δημοτικού Συμβούλου κου
Μουρούτσου Γεωργίου του Βασιλείου, από τη Δημοτική παράταξη ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ.
Αποφασίζει:
1. Ορίζει Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας και Ποιότητας Ζωής, τον Δημοτικό Σύμβουλο της
πλειοψηφίας κ. Μπάκουλη Δημήτριο του Κωνσταντίνου.
2. Ορίζει τη θητεία του Αντιδημάρχου από 15-03-2018 έως 31-08-2019.
3. Μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο κ. Μπάκουλη Δημήτριο τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Να επιμελείται της υπηρεσίας πρασίνου.
2. Να επιμελείται της συντήρησης της δημοτικής αγοράς.
3. Να έχει την ευθύνη της συντήρησης, επισκευής και διαχείρισης των Δημοτικών κτιρίων.
4. Να επιμελείται της συντήρησης και διαχείρισης έργων ηλεκτροφωτισμού των κοινοχρήστων
χώρων.
5. Να επιμελείται της σήμανσης οδών.
6. Να επιμελείται της κατασκευής μικρών έργων άρδευσης των κοινοχρήστων χώρων.
7. Να συνυπογράφει με το Δήμαρχο όλες τις εντολές προμήθειας υλικών του τομέα ευθύνης
του.
8. Να επιμελείται των εργασιών συντήρησης φθαρμένων οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων που
εκτελούνται από την Υπηρεσία Αυτεπιστασίας.
9. Να ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 75, § Ι περ. ζ υποπερ.1, 2, 3 του ν. 3463/2006.
4. Μεταβιβάζει στον ανωτέρω, τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου του Δήμου
Κορινθίων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 59 § 4 του ν. 3852/2010.
5. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος δεν θα λαμβάνει αντιμισθία.
6. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ο Αντιδήμαρχος κ. Μπάκουλης Δημήτριος του Κωνσταντίνου,
δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
8. Ο Αντιδήμαρχος θα υπογράφει έγγραφα και πράξεις που αναφέρονται στην άσκηση των καθ΄
ύλην και κατά τόπον αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζονται. Τα ανωτέρω έγγραφα και πράξεις θα
κοινοποιούνται στο Γραφείο Δημάρχου και η υπογραφή τους θα φέρει τον ακόλουθο τύπο:
Ο Αντιδήμαρχος.
Δημήτριος Μπάκουλης
9. Καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση του Δημάρχου κατά το μέρος που αντίκειται στις
ρυθμίσεις της παρούσας ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από αυτήν.
10. Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού Κορινθίας και να αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων.
 Ο Δήμαρχος
Αλέξανδρος Πνευματικός
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Αποδέκτες προς ενέργεια:
1. Αντιδήμαρχος, κ. Δημήτριος Μπάκουλης.
2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. Τμήμα Μισθοδοσίας.
Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
1. Γραφείο Δημάρχου.
2. Πρόεδρος Δ.Σ., κ. Χρήστος Χασικίδης.
3. Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Μουρούτσος.
4. Γενικός Γραμματέας, κ. Παναγιώτης Λούμπας.
5. Γενική Διευθύντρια, κα. Χρυσούλα Ξύδη.
6. Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΚΕΠ, κα. Ελένη Παπαθανασίου.
7. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, κα. Μαρία Πίτσα.
8. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης , κα. Γαρυφαλιά Χριστοπούλου.
9. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, κ. Ιωάννης Καραϊσκος.
10. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, κ. Ιωάννης Τσολάκης.
11. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, κα Ουρανία Σούκουλη.
Εσωτερική Διανομή:
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων.