Κυ. Αυγ 14th, 2022

Δικαίωση Νίκου Πατσαρίνου από Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Κοινοποίηση ειδήσεων

Δικαιωτικήγια τον Νίκο Πατσαρίνο είναι η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με την Προσφυγή που είχε καταθέσει για την καθαίρεσή του από θέση προϊσταμένου από τον Δήμαρχο κ. Παναγιώτη Νίκα στο Δήμο Καλαμάτας.

Η απόφαση αναρτήθηκε χθες 1/8/2018 στη Διαύγεια.

Εξέταση της α̟ό 18-06-2018 ̟ροσφυγής του κ. Πατσαρίνου Νικόλαου του Γεωργίου, κατά των αριθ. 174/15-06-2018 και 182/19-06-2018 α̟οφάσεων ∆ηµάρχου Καλαµάτας. Έχοντας υ̟όψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 214, 216, 227 1α΄, 1β΄, 2 και 238 ̟αρ. 1 και 4, 282 του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α΄/07.06.2010), β) του άρθρου 23 του Π.∆. 139/2010 «Οργανισµός της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελο̟οννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου» (ΦΕΚ 232/τ.Α/27-12-2010), γ) των άρθρων 28 και 28Α του Ν.4325/2015 «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης − Κατα̟ολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση − Α̟οκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/ τ. Α΄/11. 05. 2015), δ) της αριθ. 15870/15-5-2017 (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.∆.∆. 250/26-5-2017), Α̟όφαση του Υ̟ουργού Εσωτερικών ̟ερί: «∆ιορισµού Συντονιστή της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελο̟οννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου», 2. Τις διατάξεις: α) του Ν.4369/16 (ΦΕΚ 33 Α/27-02-2016 – ∆ιορθ.Σφαλµ. Στο ΦΕΚ-34 Α/2-3-16) «Εθνικό Μητρώο Ε̟ιτελικών Στελεχών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, ̟ροαγωγών και ε̟ιλογής ̟ροϊσταµένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και α̟οτελεσµατικότητα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης) και άλλες διατάξεις.», ό̟ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύει, β) του άρθρου 92 του Ν.4483/17 (ΦΕΚ 107 Α/31-07-2017 – ∆ιορθ.Σφαλµ. Στο ΦΕΚ-147 Α/5-10-17) «Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού ̟λαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ∆ηµοτικών Ε̟ιχειρήσεων Ύδρευσης Α̟οχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.) – Ρυθµίσεις σχετικές µε την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το ̟ροσω̟ικό των Ο.Τ.Α. – Ευρω̟αϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις.», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ταχ. ∆/νση: Λεωφόρος Αθηνών 173 Ταχ. Κώδικας: 24100 Καλαµάτα Πληροφορίες: Αγγελο̟ούλου Παρασκευή Τηλέφωνο : 27210 – 92222 FAX: 27210 – 94584 E-mail: e.aggelop@5186.syzefxis.gov.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ γ) του άρθρου 17 του Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) «Ε̟είγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υ̟ουργείου Εσωτερικών.», δ) του N. 3584/07 (ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υ̟αλλήλων.», ε) του άρθρου 17 του ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α’) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», στ) το υ̟’ αρ. ̟ρωτ. 7666 (εγκ. 11)/07.02.2007 έγγραφο του Υ̟ουργείου Εσωτερικών, Α̟οκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µε θέµα: “Ε̟ο̟τεία των ̟ράξεων των συλλογικών και µονοµελών οργάνων των ̟ρωτοβάθµιων ΟΤΑ”, ζ) Τις αριθ. 15/5370/02.02.2011 & 60/74895/30-12-2010 εγκυκλίους του Υ̟ουργείου Εσωτερικών Α̟οκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 3. Την α̟ό 18-06-2018 ̟ροσφυγή του κ. Πατσαρίνου, η ο̟οία ̟εριήλθε στην υ̟ηρεσία µας την 21-06- 2018 και έλαβε τον αρ. ̟ρωτοκόλλου 127328 και µε την ο̟οία ζητείται η ακύρωση των αριθ. 174/23844/15-06-2018 και 182/24203/16-06-2018 α̟οφάσεων ∆ηµάρχου Καλαµάτας. 4. Το υ̟’ αριθ. ̟ρωτ. 27487/12-07-2018 έγγραφο του ∆ήµου Καλαµάτας, ̟ου έλαβε στην υ̟ηρεσία µας τον αρ. ̟ρωτοκόλλου 146766/13-07-2018 σε α̟άντηση του αρ. ̟ρωτ. 127328/28-06-2018 εγγράφου της υ̟ηρεσίας µας, και µε το ο̟οίο µας α̟έστειλε τις ̟ροσβαλλόµενες α̟οφάσεις, τις α̟όψεις της καθώς και σχετικά έγγραφα για την εξέταση της ̟ροσφυγής. 5. Την αρ. 174/2018 α̟όφαση ∆ηµάρχου Καλαµάτας (Α∆Α: ΩΜΒΗΩΕΕ-1Α9) µε την ο̟οία α̟οφασίζεται η τρο̟ο̟οίηση των αρ. 242/2017 (Α∆Α: 63∆0ΩΕΕ-ΒΤ4) και 106/2018 (Α∆Α: 693ΠΩΕΕΖΘ9) Α̟οφάσεων ∆ηµάρχου Καλαµάτας αναφορικά µε την το̟οθέτηση του ̟ροσω̟ικού του ∆ήµου, ανά Οργανική Μονάδα, ∆ιεύθυνση και Τµήµα. 6. Την αρ. 182/2018 α̟όφαση ∆ηµάρχου Καλαµάτας µε την ο̟οία α̟οφασίζεται η µετακίνηση και το̟οθέτηση υ̟αλλήλων. 7. Το φάκελο της υ̟όθεσης. Ε̟ειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόµου 3852/10 ορίζεται ότι: «1.α. Ο̟οιοσδή̟οτε έχει έννοµο συµφέρον µ̟ορεί να ̟ροσβάλει τις α̟οφάσεις των συλλογικών ή µονοµελών οργάνων των δήµων, των ̟εριφερειών, των νοµικών ̟ροσώ̟ων δηµοσίου δικαίου αυτών και των συνδέσµων για λόγους νοµιµότητας, µέσα σε ̟ροθεσµία δεκα̟έντε (15) ηµερών α̟ό τη δηµοσίευση της α̟όφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή α̟ό την κοινο̟οίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής… 2. Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας α̟οφαίνεται ε̟ί της ̟ροσφυγής µέσα σε α̟οκλειστική ̟ροθεσµία δύο (2) µηνών α̟ό την υ̟οβολή της. Αν ̟αρέλθει η ανωτέρω ̟ροθεσµία χωρίς να εκδοθεί α̟όφαση θεωρείται ότι η ̟ροσφυγή έχει σιω̟ηρώς α̟ορριφθεί». Η ̟ροθεσµία ̟ου τάσσεται για τον έλεγχο νοµιµότητας είναι µεν α̟οκλειστική, άρχεται όµως, α̟ό την λήψη της ̟ράξεως και των στοιχείων ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό το νόµο για την έκδοσή της και είναι κρίσιµα για τη διάγνωση της υ̟όθεσης (ΣτΕ 734/2011, 2115/2009, 2281/2008, 1530/2006, 2482/2001). Σύµφωνα δε µε την εγκύκλιο αρ. 11 της 07-02-2007 µε αρ. ̟ρωτ. 7666, σε ̟ερί̟τωση ̟ου λεί̟ουν κά̟οια α̟ό τα στοιχεία ̟ου είναι α̟αραίτητα για τον έλεγχο και ζητηθεί η α̟οστολή ή συµ̟λήρωσή τους, η α̟οκλειστική ̟ροθεσµία άρχεται α̟ό την ̟εριέλευση αυτών, εφόσον έκτοτε είναι δυνατόν να διαµορφωθεί ολοκληρωµένη κρίση για τη νοµιµότητα ή µη της ̟ράξης. Ως εκ τούτου, εφόσον εντός της ̟ροθεσµίας ̟ου διαθέτει η Υ̟ηρεσία για την εκδίκαση της ̟ροσφυγής ζητηθούν στοιχεία α̟ό τον οικείο ΟΤΑ, διακό̟τεται η ̟ροθεσµία, η ο̟οία άρχεται εκ νέου µε την ̟εριέλευση των αιτηθέντων στοιχείων στην αρµόδια για τον έλεγχο Υ̟ηρεσία. Συνε̟ώς, η εν λόγω ̟ροσφυγή εξετάζεται αρµοδίως κατά χρόνο, καθώς µε το υ̟’ αρ. 127328/28-06-2018 έγγραφό µας ζητήθηκαν στοιχεία α̟ό το ∆ήµο (ηµεροµηνία ̟εριέλευσης στην Υ̟ηρεσία της ̟ροσφυγής η 18-06-2018), ως εκ τούτου διακό̟ηκε η ̟ροθεσµία, η ο̟οία άρχισε εκ νέου µε την ̟εριέλευση των αιτηθέντων στοιχείων στην Υ̟ηρεσία την 18- 06-2018 µε το υ̟’ αρ. 27487/12-07-2018 έγγραφο του ∆ήµου. Ως εκ τούτου η ̟αρούσα εκδίδεται αρµοδίως κατά χρόνο, εφόσον δεν έχει ̟αρέλθει η ̟ροθεσµία δύο (2) µηνών ̟ου θέτει το άρ. 227§2 του ν. 3852/2010 α̟ό την ̟εριέλευση των κρίσιµων για την εξέταση της ̟ροσφυγής στοιχείων ̟ου ζητήθηκαν α̟ό το ∆ήµο. Ε̟ειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4257/2014 ̟ροβλέ̟εται ότι: «Οι α̟οφάσεις των µονοµελών οργάνων των ∆ήµων, των Ιδρυµάτων, των Συνδέσµων και των νοµικών ̟ροσώ̟ων δηµοσίου δικαίου αυτών ̟ου εκδίδονται βάσει του ν. 3584/2007, καθώς και των ̟εριφερειών και των Ιδρυµάτων αυτών ̟ου εκδίδονται βάσει του ν. 3528/2007, υ̟όκεινται στην ειδική διοικητική ̟ροσφυγή του άρθρου 227 του ν. 3852/2010.». Ε̟ειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30 (Μεταβατικές διατάξεις) του ν. 4369/2016 ̟ροβλέ̟εται ότι: «1. Α̟ό την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος νόµου: α) Έως την ε̟ιλογή ̟ροϊσταµένων οργανικών µονάδων σύµφωνα µε τις διατάξεις του ̟αρόντος νόµου ή ειδικών διατάξεων, καθήκοντα ̟ροϊσταµένων εξακολουθούν να ασκούν οι κατά τη δηµοσίευση του ̟αρόντος νόµου ̟ροϊστάµενοι. β) Η θητεία των ανωτέρω ̟ροϊσταµένων λήγει αυτοδικαίως µε την ε̟ιλογή και το̟οθέτηση ̟ροϊσταµένων σύµφωνα µε τις διατάξεις του ̟αρόντος νόµου. γ) Για την ̟ρώτη εφαρµογή του ̟αρόντος νόµου δεν εφαρµόζεται το κριτήριο της ̟ερί̟τωσης γ΄ (µοριοδότηση βάσει αξιολόγησης) της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 85 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υ̟αλλήλων και Υ̟αλλήλων Ν.Π.∆.∆., ̟ου κυρώθηκε µε το άρθρο ̟ρώτο του ν. 3528/2007 και το κριτήριο της ̟ερί̟τωσης γ΄ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 88 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υ̟αλλήλων, ̟ου κυρώθηκε µε το άρθρο ̟ρώτο του ν. 3584/2007. (…….). (………). 5. Εκκρεµείς ̟ροκηρύξεις για την ε̟ιλογή ̟ροϊσταµένων οργανικών µονάδων σε Ν.Π.∆.∆. και στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του άρθρου ̟έµ̟του του ν. 3839/2010 (Α΄ 51) δεν ολοκληρώνονται µετά την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος. Εξαιρούνται και ολοκληρώνονται οι ̟ροκηρύξεις, για τις ο̟οίες, κατά την έναρξη ισχύος του ̟αρόντος, έχει εκδοθεί α̟όφαση του Ειδικού Υ̟ηρεσιακού Συµβουλίου ή του οικείου Υ̟ηρεσιακού Συµβουλίου για την ε̟ιλογή ̟ροϊσταµένων οργανικών µονάδων. Στην ̟ερί̟τωση αυτή οι ̟ροϊστάµενοι ̟ου έχουν κριθεί α̟ό τα ανωτέρω συµβούλια το̟οθετούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 ̟αρ. 2 του ν. 3584/2007 και η θητεία τους λήγει αυτοδικαίως µε την ε̟ιλογή και το̟οθέτηση ̟ροϊσταµένων σύµφωνα µε τις διατάξεις του ̟αρόντος νόµου.». Στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση µε την αρ. 174/15-06-2018 ̟ροσβαλλόµενη α̟όφαση ∆ηµάρχου Καλαµάτας (Α∆Α: ΩΜΒΗΩΕΕ-1Α9) α̟οφασίζεται η τρο̟ο̟οίηση των αρ. 242/2017 (Α∆Α: 63∆0ΩΕΕΒΤ4) και 106/2018 (Α∆Α: 693ΠΩΕΕ-ΖΘ9) Α̟οφάσεων ∆ηµάρχου Καλαµάτας αναφορικά µε την το̟οθέτηση του ̟ροσω̟ικού του ∆ήµου, ανά Οργανική Μονάδα, ∆ιεύθυνση και Τµήµα. Ειδικότερα µε την αρ. 174/2018 ̟ροσβαλλόµενη α̟όφαση, α̟οφασίζεται η µη το̟οθέτηση του κ. Πατσαρίνου Νικόλαου του Γεωργίου ως ̟ροϊστάµενος του τµήµατος Αστυνόµευσης και Φύλαξης της ∆/νσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και ως εκ τούτου η τρο̟ο̟οίηση της αρ. 242/23-10-2017 α̟όφασης ∆ηµάρχου Καλαµάτας µε την ο̟οία είχε το̟οθετηθεί ̟ροϊστάµενος του τµήµατος Αστυνόµευσης και Φύλαξης της ∆/νσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. Παράλληλα µε την αρ. 182/19-06-2018 α̟όφαση ∆ηµάρχου Καλαµάτας ο ̟ροσφεύγων το̟οθετείται στο Τµήµα Μελετών, Το̟ογραφικών Α̟οτυ̟ώσεων και Εφαρµογών ως εισηγητής. Με την εξεταζόµενη ̟ροσφυγή ̟ροβάλλονται οι κάτωθι ισχυρισµοί: α) «χωρίς αιτιολογία καθαιρέθηκα α̟ό Προϊστάµενος µε την ̟ροσβαλλόµενη α̟όφαση (αρ.174/2018), ̟αρότι µετά α̟ό την 19/24-02-2016 α̟όφαση του υ̟ηρεσιακού συµβουλίου ΟΤΑ Ν. Μεσσηνίας υ̟ηρετώ ως ̟ροϊστάµενος τµηµάτων α̟ό 25-06-2016 έως τις 18-06-2018 και το̟οθετήθηκα ως υ̟άλληλος τµήµατος µε την αρ. 182/2018 ̟ροσβαλλόµενη α̟όφαση», β) «καθήκοντα ̟ροϊσταµένου ανέλαβε άλλος συνάδελφος µε ̟αράλληλα καθήκοντα σε άλλη ∆ιεύθυνση κατά ̟αράβαση του άρθρου 35 του ν. 3584/2007, σύµφωνα µε το ο̟οίο δίνεται η δυνατότητα ανάθεσης ̟αράλληλων καθηκόντων στους υ̟αλλήλους αλλά όχι και στους ̟ροϊσταµένους», γ) «η α̟όφαση αυτή εκδόθηκε κατά ̟αράβαση του άρθρου 72 του ν. 3584/2007», δ) «διακυβεύεται η εργασιακή µου θέση, το µισθολογικό και συνταξιοδοτικό δικαίωµα». Ε̟ειδή, αναφορικά µε τους ̟ροβαλλόµενους λόγους ακύρωσης της α̟όφασης κατά την κατατεθείσα υ̟ό κρίσιν ̟ροσφυγή ε̟αγόµεθα τα ακόλουθα: Λογίζεται εµ̟ροθέσµως ασκηθείσα ̟εραιτέρω δε ασκείται µε έννοµο συµφέρον του ̟ροσφεύγοντος, καθότι µε την αρ. 174/2018 α̟όφαση του ∆ηµάρχου Καλαµάτας, η ο̟οία τρο̟ο̟οιεί την αρ. 242/2017 ̟ροηγούµενη α̟όφασή του ∆ηµάρχου µε την ο̟οία είχε οριστεί ̟ροϊστάµενος τµήµατος, α̟οφασίζεται η µη το̟οθέτησή του ως ̟ροϊστάµενος τµήµατος αλλά η το̟οθέτησή του ως εισηγητής τµήµατος µε την αρ. 182/2018 δεύτερη ̟ροσβαλλόµενη α̟όφαση. Ως ̟ρος τον ̟ρώτο λόγο ̟ροβάλλεται βάσιµα, καθότι, σύµφωνα µε τις ̟ροβλε̟όµενες διατάξεις α̟ό την έναρξη ισχύος του Ν.4369/2016 και έως την ε̟ιλογή ̟ροϊσταµένων οργανικών µονάδων σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού ή ειδικών διατάξεων, καθήκοντα ̟ροϊσταµένων εξακολουθούν να ασκούν οι κατά τη δηµοσίευση του Ν.4369/2016 ̟ροϊστάµενοι. Η θητεία των ανωτέρω ̟ροϊσταµένων λήγει αυτοδικαίως µε την ε̟ιλογή και το̟οθέτηση ̟ροϊσταµένων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4369/2016. Περαιτέρω εξαιρούνται και ολοκληρώνονται οι ̟ροκηρύξεις, για τις ο̟οίες, κατά την έναρξη ισχύος του Ν.4369/2016, έχει εκδοθεί α̟όφαση του Ειδικού Υ̟ηρεσιακού Συµβουλίου ή του οικείου Υ̟ηρεσιακού Συµβουλίου για την ε̟ιλογή ̟ροϊσταµένων οργανικών µονάδων. Στην ̟ερί̟τωση αυτή οι ̟ροϊστάµενοι ̟ου έχουν κριθεί α̟ό τα ανωτέρω συµβούλια το̟οθετούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 ̟αρ. 2 του ν. 3584/2007 και η θητεία τους λήγει αυτοδικαίως µε την ε̟ιλογή και το̟οθέτηση ̟ροϊσταµένων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4369/2016. ∆εδοµένου ότι ο νόµος 4369/2016 εκδόθηκε στις 27-02-2016, ήτοι κατά χρόνο µεταγενέστερο της αρ. 19/24-02-2016 α̟όφασης του υ̟ηρεσιακού συµβουλίου ΟΤΑ Ν. Μεσσηνίας, ως εκ τούτου στην ̟ερί̟τωση αυτή ολοκληρώνονται οι ̟ροκηρύξεις και το̟οθετούνται ̟ροϊστάµενοι όσοι έχουν κριθεί α̟ό το ανωτέρω συµβούλιο. Στη ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση µε την αρ. 19/24-02-2016 α̟όφαση του Υ̟ηρεσιακού Συµβουλίου α̟οφασίστηκε οµόφωνα στην ̟αρ. 8 του α̟οφασιστικού ότι ο κ. Νικόλαος Πατσαρίνος, ε̟ιλέχθηκε, µεταξύ άλλων, ότι µ̟ορεί, βάσει µοριοδότησης, να αναλάβει θέση ευθύνης ̟ροϊσταµένου τµήµατος βάσει του Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Καλαµάτας σε ένα εκ των δεκα̟έντε συγκεκριµένων τµηµάτων. Σε συνέχεια της αρ. 19/2016 α̟όφασης του υ̟ηρεσιακού συµβουλίου εκδόθηκε η αρ. 86/2016 (αρ. ̟ρωτ. 17032/24-04-2016) (Α∆Α: ΩΞΦ1ΩΕΕ-1ΟΩ) α̟όφαση ∆ηµάρχου µε την ο̟οία το̟οθετείται ο ̟ροσφεύγων ̟ροϊστάµενος του τµήµατος εξυ̟ηρέτησης ̟ολιτών (υ̟ηρεσία ενιαίου κέντρου εξυ̟ηρέτησης). Ως εκ τούτου κατά το µεταβατικό διάστηµα και έως την έναρξη των διαδικασιών για την ̟ρώτη εφαρµογή του νέου συστήµατος ε̟ιλογής ̟ροϊσταµένων, καθήκοντα ̟ροϊσταµένων εξακολουθούν να ασκούν οι κατά τη δηµοσίευση του Ν.4369/2016 ̟ροϊστάµενοι. Ε̟ειδή, στο άρθρο 17 του Κ.∆.∆. ορίζεται ότι η ατοµική διοικητική ̟ράξη ̟ρέ̟ει να ̟εριέχει αιτιολογία, η ο̟οία να ̟εριλαµβάνει τη δια̟ίστωση της συνδροµής των κατά νόµο ̟ροϋ̟οθέσεων για την έκδοσή της, η αιτιολογία ̟ρέ̟ει να είναι σαφής, ειδική, ε̟αρκής και να ̟ροκύ̟τει α̟ό τα στοιχεία του φακέλου, εκτός αν ̟ροβλέ̟εται ρητώς στο νόµο ότι ̟ρέ̟ει να ̟εριέχεται στο σώµα της ̟ράξης. Κατά την ορθότερη εκδοχή η υ̟οχρέωση αυτή ̟ρέ̟ει να θεωρηθεί ότι έχει τη συνταγµατική της θεµελίωση στην αρχή του κράτους δικαίου σε συνδυασµό µε το δικαίωµα ̟αροχής έννοµης ̟ροστασίας. Και τούτο διότι η αιτιολογία της διοικητικής ̟ράξης διασφαλίζει εν ̟ρώτοις διαφάνεια στη διοικητική δράση ε̟ιτρέ̟οντας στον διοικούµενο να γνωρίζει τους λόγους για τους ο̟οίους η ∆ιοίκηση ̟ροβαίνει στη συγκεκριµένη ρύθµιση και µε τον τρό̟ο αυτό α̟οτρέ̟εται η αυθαιρεσία. Περαιτέρω καθιστά ευχερέστερο το δικαστικό έλεγχο σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο διοικούµενος ̟ροσφύγει στα δικαστήρια ̟ροκειµένου να ε̟ιτύχει την ακύρωση µιας δυσµενούς για αυτόν ρύθµισης. Η αιτιολογία µ̟ορεί να ̟εριέχεται στο σώµα της ̟ράξης αλλά µ̟ορεί να ̟ροκύ̟τει α̟ό τα στοιχεία του φακέλου. Ως εκ τούτου, σύµφωνα µε τα ̟ροαναφερόµενα, η ̟ροσβαλλόµενη ̟ράξη είναι µη νόµιµη καθώς δεν έχουν τηρηθεί οι νόµιµες διαδικασίες και η α̟όφαση δε φέρει σαφή, ειδική και ε̟αρκή αιτιολογία ως ̟ρος τη µη ε̟ιλογή του ̟ροσφεύγοντος σε θέση ευθύνης. Ως ̟ρος τον δεύτερο λόγο της ̟ροσφυγής ̟ροβάλλεται α̟αραδέκτως καθότι δεν στοιχειοθετείται έννοµο συµφέρον του ̟ροσφεύγοντος, όταν ο λόγος αναφέρεται σε τρίτο ̟ρόσω̟ο. Ως ̟ρος τον τρίτο λόγο της ̟ροσφυγής ̟ροβάλλεται ως αβάσιµος. Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3584/2007 ̟ροβλέ̟εται ότι : «2. Οι ̟ροϊστάµενοι των οργανικών µονάδων ̟ου έχουν κριθεί α̟ό το οικείο Υ̟ηρεσιακό Συµβούλιο το̟οθετούνται µε α̟όφαση του αρµοδίου ̟ρος διορισµό οργάνου, εντός δύο (2) µηνών α̟ό την ε̟ιλογή τους α̟ό το Υ̟ηρεσιακό Συµβούλιο ανάλογα µε τα ̟ροσόντα, την εµ̟ειρία και την ειδίκευση ̟ου διαθέτουν.». Α̟ό τα ̟ροσαχθέντα υ̟ό της καθ’ ης η ̟ροσφυγή υ̟ηρεσίας έγγραφα ̟ροκύ̟τει ότι σε συνέχεια της αρ. 19/24-02-2016 α̟όφασης του υ̟ηρεσιακού συµβουλίου εκδόθηκε η αρ. 86/24-04-2016 (Α∆Α: ΩΞΦ1ΩΕΕ-1ΟΩ) α̟όφαση ∆ηµάρχου µε την ο̟οία ο ̟ροσφεύγων το̟οθετείται ̟ροϊστάµενος του τµήµατος εξυ̟ηρέτησης ̟ολιτών (υ̟ηρεσία ενιαίου κέντρου εξυ̟ηρέτησης). Ως εκ τούτου εντός του ̟ροβλε̟όµενου χρόνου, ήτοι των δύο µηνών, εκδόθηκε η α̟όφαση ∆ηµάρχου µε την ο̟οία ολοκληρώνεται η το̟οθέτηση ̟ροϊσταµένων. Ως ̟ρος τον τέταρτο λόγο της ̟ροσφυγής ̟ροβάλλεται ̟αραδεκτά καθώς αιτιολογείται συγκεκριµένη ̟ιθανολογούµενη βλάβη την ο̟οία υφίσταται ο ̟ροσφεύγων α̟ό την ̟ραγµάτωση της ̟ροσβαλλόµενης α̟όφασης. Για τους ανωτέρω λόγους, ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Κρίνουµε εν µέρει δεκτή, κατά τα ̟ροαναφερόµενα, την α̟ό 18-06-2018 ̟ροσφυγή του κ. Πατσαρίνου, κατά των αριθ. 174/15-06-2018 και 182/19-06-2018 α̟οφάσεων ∆ηµάρχου Καλαµάτας, για τους ειδικότερους λόγους ̟ου αναφέρονται στο σκε̟τικό της ̟αρούσας. Ακυρώνουµε εν µέρει, κατά τα ̟ροαναφερόµενα, τις αρ. 174/15-06-2018 και 182/19-06-2018 α̟οφάσεις ∆ηµάρχου Καλαµάτας, για τους λόγους ̟ου αναφέρονται στο σκε̟τικό της ̟αρούσας στα ̟λαίσια του αυτε̟άγγελτου ελέγχου νοµιµότητας. Κατά της ως άνω α̟όφασης, χωρεί ̟ροσφυγή ενώ̟ιον της Ειδικής Ε̟ιτρο̟ής του αρ. 152 του Κ.∆.Κ. (Ν. 3463/06), εντός ̟ροθεσµίας τριάντα (30) ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση της ̟αρούσας. H α̟όφαση αυτή κοινο̟οιείται: 1. Πατσαρίνος Νικόλαος, Μαιζώνος 39, Καλαµάτα 24100(µε α̟όδειξη) 2. ∆ήµος Καλαµάτας (µε α̟όδειξη) Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ